O studiju

Studij sigurnosti i zaštite djeluje od akademske godine 2000./2001. Prijedlog stručnog studijskog programa Sigurnosti i zaštite usklađen sa odredbama Bolonjske deklaracije, dobio je DOPUSNICU Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa klasa: up/1-60204/04-15/0029, ur. broj: 533-07-04-1, od 13.prosinca 2004. godine, a sukladno zaključku Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu od 21.rujna 2004. godine klasa: 602-11/04-01/07,

ur. broj : 533-07-04-15.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdaje DOPUSNICU 21. lipnja 2005. godine pod :

KLASA : UP/I – 602-04/05 – 16/473 i UR. BROJ: 533 – 07 – 05 - 2

Studijski program izrađen je u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Statuta Veleučilišta u Karlovcu, te Bolonjskom i Sorbonskom deklaracijom.


Razlog za pokretanje studija


Donošenjem novog Zakona o zaštiti na radu prvi put je u Hrvatskoj utvrđena obveza poslodavca da ovisno o broju zaposlenika zaposli jednoj ili više stručnjaka za zaštitu na radu, čiju će stručnu spremu, radno iskustvo, programe i način polaganja stručnog ispita posebnim aktom propisao ministar nadležan za rad.

Pravilnikom o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita stručnjaka za zaštitu na radu predviđeno je da stručnjak za zaštitu na radu za rad i industriji, graditeljstvu, poljoprivredi, šumarstvu i drugim djelatnostima mora imati visoku stručnu spremu (Studij zaštite na radu) i odgovarajuće radno iskustvo.

Propisima iz zaštite od požara (Pravilnik o sadržaju općeg akta iz zaštite od požara), utvrđena je obveza pravne osobe da utvrdi stručnu spremu zaposlenika odgovornih za poslove zaštite od požara. Slični zahtjevi pojavljuju se i u propisima o zaštitarskoj djelatnosti, zaštiti imovine te zaštiti i spsašavanju.


Razlog za pokretanje Speijalistićkog diplomskog stručnog studija Sigurnosti i zaštite je upravo potreba za visokostručnim kadrovima tog profila, a isto tako veliki broj studenata završio je preddiplomski stručni studij Sigurnosti i zaštite na Veleučulištu u Karlovcu čime su stekli uvjete za daljnji nastavak studiranja.Činjenica je da razvoj tehnike i tehnologije s jedne strane znače kvalitetniji život, a s druge nosi rizik od većih šteta i ponekad pogubne posljedice za društvo. Između ostalog u dosadašnjem razvoju nije se u dovoljnoj mjeri poklanjala pažnja istraživanju, organiziranju, razvoju i primjeni sigurnosno-zaštitnih mjera na radnom mjestu..


Zbog toga je potrebno stalno educirati i obrazovati svakog građanina, organizacije i društvo, te utjecati na kvalitetniju preventivu sigurnosti.