Seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za područje Karlovačke i Ličko-senjske županije

ODOBRENJE ZA RAD:

Seminar je prilagođen Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

OBLIK IZVOĐENJA PROGRAMA:

Nastava obuhvaća savladavanje teorijskih postavki općeg dijela seminara i praktičnu obuku posebnog dijela seminara za svaku županiju zasebno.

TRAJANJE PROGRAMA:

Predviđeno trajanje programa, sukladno Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje Ministarstva turizma Republike Hrvatske iznosi 119 sati, od čega 89 sati teorijske nastave, a 30 sati praktične nastave za svaku županiju zasebno.

CIJENA: na upit