syllabus

Mehatronika

Preddiplomski stručni studij se sastoji od pripremnog dijela (I. i II. semestar), te od stručnog dijela (od III. do VI. semestra). Osim obveznih kolegija studenti u V. semestru upisuju i dva izborna kolegija od više ponuđenih. Stručna se praksa provodi u VI. semestru. U VI. se semestru izrađuje i završni rad. Izradom i obranom završnog rada na završnom ispitu, student završava preddiplomski studij. Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije osnovnih inženjerskih znanja iz strojarstva, industrijske elektronike i primijenjene informatike. Programom i strukturom studija osigurano je integrirano stjecanje znanja bez tradicionalnih strogih podjela između navedenih inženjerskih grana. Integrirano znanje mu omogućuje interdisciplinarni pristup radnim zadatcima u struci. Završetkom preddiplomskog studija student je osposobljen za integriranje nadzorne i upravljačke elektronike, hidraulike i pneumatike, te informatičke podrške u proizvodnji i strojogradnji. Time su obuhvaćeni temeljni poslovi konstrukcije, projektiranja i održavanja mehatroničkih sustava.

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

- matematičkih načela i postupaka važnih za mehatroničarsku inženjersku struku,

- načela važnih za strojarske, elektroničke i informatičke tehnologije, proizvodnju, kontrolu kvalitete i održavanje elemenata strojarskih, elektroničkih i električnih konstrukcija i sklopova te tehničkih sustava,

- identifikacije, formuliranja i rješavanja srednje složenih inženjerskih problema izborom odgovarajućih metoda i postupaka,

- upravljanja kvalitetom,

- zdravstvenih, sigurnosnih i zakonskih odgovornosti u društvenom i okolišnom kontekstu inženjerskih rješenja,

- profesionalne etike


PRIMJENA I ANALIZA

- stečenih znanja pri projektiranju i konstruiranju jednostavnijih tehnoloških procesa u skladu s projektnim zahtjevima, relevantnim normama i zakonima,

- temeljnih znanja važnih za integrirani multidisciplinarni pristup mehatronici i ostalim tehničkim zadatcima,

- provođenja ispitivanja zadanim mjernim metodama.


PRAKTIČNE VJEŠTINE

- svijest o interakciji tehničkih sustava s društvom i okolišem,

- sposobnost pretraživanja literature, baza podataka i drugih izvora informacija,

- korištenje računalnih metoda pri planiranju, projektiranju i realizaciji proizvodnje,

- korištenje mjerne opreme,

- izrada i razumijevanje svih vrsta tehničke dokumentacije.


KOMPLEMENTARNE VJEŠTINE

- sposobnost samostalnog i timskog djelovanja,

- sposobnost predstavljanja rezultata rada usmeno, pismeno, simulacijom i modelima,

- sposobnost korištenja komunikacijskih i informatičkih tehnologija,

- svijest i spremnost za cjeloživotno učenje.