Javna nabava

Sprečavanje sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Veleučilište u Karlovcu kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
• OPEN IT d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB 33542701027, Splitska 26, 47000 Karlovac 
• VYROUBAL d.o.o. za intelektualne usluge, OIB 18271534133, Dr.Milana Nemičića 12 
• POUČAK d.o.o. za poduku, savjetovanje i pružanje intelektualnih usluga, OIB 26979988437, Strmački dol 41, 47000 Karlovac 
U slučaju da nastupe promjene vezane uz postojanje sukoba interesa, Veleučilište u Karlovcu će, temeljem članka 80. stavka 2. točka 1., iste ažurirati bez odgađanja.

Rekonstrukcija zgrade Veleučilišta u Karlovcu - glavni i izvedbeni projekt

Glavni projekt atrij znanja vuka

Izvedbeni projekt atrija znanja vuka

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012.

Pregled i izvršenje ugovora o javnoj nabavi