O studiju

Stručni studij MEHATRONIKE (180 ECTS bodova)

Veleučilište u Karlovcu, započelo je izvođenjem Stručnog studija studijskog programa mehatronika 2005.g. temeljem uvjetne Dopusnice za izvođenje Stručnog studija studijskog programa Mehatronika ( Klasa:UP/I-602-04/05-16/00472, Ur.br.:533-07-05-2) od  24.lipnja 2005.g. izdane od Ministra znanosti, obrazovanja i športa.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je dana 05.svibnja 2009.g. izdalo Dopusnicu za nastavak izvođenja Stručnog studija studijskog programa Mehatronika ( Klasa:UP/I-602-04/09-13/00043, Ur.br.:533-07-09-0002).

Na većini visokih učilišta koja danas u svijetu provode obrazovanje iz mehatronike program studija se sastoji od ravnomjerne zastupljenosti mehanike, elektronike i informatike. S namjerom integriranja znanja iz tih područja, Veleučilište u Karlovcu organizira i izvodi studij mehatronike. Studij traje 3 (tri) godine, odnosno 6 (šest) semestara.

Uvjeti upisa na studij

U 1. (prvu) godinu stručnog studija mogu se upisati sve osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, na jedan od dva načina:

 • na temelju položene državne mature

 • na temelju razredbenog postupka

Na temelju uspjeha na državnoj maturi izravno će se upisati pristupnici koji polože obavezne ispite državne mature:

 • Hrvatski jezik (osnovna ili viša razina uz koeficijent pretvorbe)

 • Matematika (osnovna ili viša razina uz koeficijent pretvorbe)

 • Strani jezik (osnovna ili viša razina uz koeficijent pretvorbe)

Razredbeni postupak, za kandidate koji nisu polagali državnu maturu, sastoji se od vrednovanja uspjeha postignutog u srednjoj školi. Vrednuje se opći uspjeh, te ocjene iz matematike, hrvatskog jezika i stranog jezika kroz sve godine srednjoškolskog obrazovanja.

Organizacija studija

Studij se sastoji od pripremnog dijela (I. i II. semestar), te od stručnog dijela ( III. do VI. semestar). Osim obveznih kolegija studenti u V. semestru upisuju i dva izborna kolegija od više ponuđenih. Uz nužna dva izborna kolegija studenti mogu upisati i fakultativne kolegije. Time se studenti usmjeravaju prema užoj specijalizaciji koja se u punoj mjeri postiže na specijalističkom diplomskom studiju. Stručna praksa se provodi u VI. semestru. U VI. semestru se također izrađuje završni rad. Izradom, te obranom završnog rada na završnom ispitu student završava studij.

Ciljevi studijskog programa:

 • usvajanje novih tehnologija i primjenu stečenih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova u integriranom okružju strojarstva, elektrotehnike i elektronike,

 • uporabu matematičkih, računalnih i tehničkih alata u postupcima analize i sinteze strojarskih, elektromehaničkih i elektroničkih komponenata, uređaja i sustava,

 • održavanje i testiranje elektromehaničkih i elektroničkih sustava te interpretaciju dobivenih podataka, provedbu eksperimenata u laboratorijskim i industrijskim uvjetima,

 • kreiranje hardverskih i softverskih komponenti integriranih mehatroničkih sustava uz poštivanje ograničenja koje nameću cijena, sigurnost rada, i utjecaj na okoliš,

 • zapošljavanje i samozapošljavanje u tehničkom sektoru,

 • profesionalno napredovanje u grani strojarstva, elektrotehnike i elektronike ili sličnim tehničkim granama,

 • prilagodbu tehničkom, društvenom i poslovnom okruženju i uključivanje u sustav cjeloživotnog obrazovanja,

 • uspješan nastavak studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Završetkom studija student stječe kompetencije osnovnih inženjerskih znanja iz strojarstva, industrijske elektronike i primijenjene informatike. Pri tome je programom i strukturom studija osigurano da ta znanja student stječe integrirano bez tradicionalnih strogih podjela između navedenih inženjerskih grana. Integrirano znanje mu omogućuje interdisciplinarni pristup radnim zadacima u struci.

Radna osposobljenost po završetku studija

Završetkom studija student je osposobljen za integriranje nadzorne i upravljačke elektronike, hidraulike i pneumatike, te informatičke podrške u proizvode strojogradnje. Time su obuhvaćeni temeljni poslovi konstrukcije, projektiranja i održavanja mehatroničkih sustava.

Osposobljenost za daljnje studiranje

Po završetku studija student ima dovoljno predznanja da može pratiti programe specijalističkog diplomskog studija Strojarstva na Veleučilištu u Karlovcu, odnosno programe specijalističkih diplomskih studija Mehatronike, Strojarstva, Elektrotehnike ili Informatike na drugim visokim učilištima.

Stručni odnosno akademski naziv koji se stječe završrtkom studija je:

Stručni prvostupnik (Baccalaureus / Baccalaurea) inženjer strojarstva

Stručni naziv na engleskom jeziku je: Professional Bachelor Engineer in Mechanical Engineering.

Usporedivost s programima inozemnih visokih učilišta

Pri izradi nastavnog program Stručnog studija mehatronike detaljno su analizirani programi studija mehatronike na mnogim visokim stručnim školama (FH = Fachhochschule) u Njemačkoj i Austriji. Najsličnije programe imaju FH Bochum, FH Karlsruhe, FH Niederrhein, FH Reutlingen, FH Heilbronn i FH Linz. Sličnost je u trajanju studija, trajanju prakse, strukturi studija, ponudi i programu kolegija. Program studija mehatronike na Veleučilištu u Karlovcu je presjek programa navedenih studija u Njemačkoj i Austriji.Studij: MEHATRONIKA Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E)
Stručni studij - 180 ECTS bodova I II III IV V VI
Kolegij P V E P V E P V E P V E P V E P V E
Matematika I 3 3 6
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem 2 2 5
Osnove informatike s primjenom računala 2 2 4
Osnove elektrotehnike I 2 2 5
Mehanika I 2 2 5
Organizacijska psihologija 1 1 2
Strani jezik (Engleski ili Njemački) 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3
Matematika II 3 3 6
Tehnički materijali 2 1 3
Konstruiranje računalom (CAD) 1 2 3
Osnove elektrotehnike II 2 2 5
Mehanika II 2 2 5
Mehaničke tehnologije 2 2 5
Građa računala 2 1 3
Osnove programiranja (C) 2 2 4
Signali i sustavi 2 2 5
Elektronika I 2 2 5
Elementi strojeva 2 2 5
Vibracije i dinamika strojeva 2 2 5
Logička algebra i digitalni automati 2 2 4
Obrada signala 2 2 5
Osnove automatske regulacije 2 2 5
Elektronika II 2 2 5
Pneumatika i hidraulika 2 2 5
Organizacija i ekonomika poduzeća 2 1 3
Mikrokontroleri 2 2 4
Senzori 2 2 5
Aktuatori i zahvatnici 2 2 5
Računalne mreže 2 2 4
Poslovno pravo 2 0 2
Izborni kolegij I 2 2 5
Izborni kolegij II 2 2 5
Studentska praksa 0 16 20
Završni rad 0 10 10
Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
Tjedno opterećenje 28 28 27 27 26 26
Izborni kolegiji P V E
Osnove robotike 2 2 5
Modeliranje i simuliranje 2 2 5
Projektiranje i konstruiranje mehatroničkih sustava 2 2 5
Programski jezik Python 2 2 5
CAM i NC programiranje 2 2 5