O studiju

ZAŠTO STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA?

U procese liječenja i zdravstvene njege najčešćih bolesti početka trećeg tisućljeća (kronične nezarazne bolesti, maligne bolesti, traumatizam, nove opasne zarazne bolesti) uvedeni su visoki tehnološki standardi. Kao protuteža javlja se pokret usmjeren na zdravlje i njegovo unapređenje čiji je pokretač Svjetska zdravstvena organizacija. Bitne odrednice projekta ''Zdravlje za sve do 2010. godine'' su unapređenje i očuvanje zdravlja kroz znanje, slobodno odlučivanje i odgovornost te osiguravanje kvalitete življenja u zdravlju i bolesti.

Jedna od najvažnijih preporuka WHO je i ostvarenje Cilja 18 - Razvoj ljudskih resursa u zdravstvu. Do 2010. godine, sve zemlje članice EU trebaju osigurati da svi zdravstveni radnici u sustavu zdravstva, ali i u drugim srodnim područjima, posjeduju odgovarajuća znanja, stavove i sposobnosti sa svrhom očuvanja i unaprjeđenja zdravlja. Minhenskom su deklaracijom /WHO 2000./ postavljene odrednice budućeg obrazovanja medicinskih sestara: školski programi moraju biti usklađeni s potrebama struke i moraju biti podvrgnuti kontroli kvalitete i evaluaciji. Prema preporukama i standardima Svjetske zdravstvene organizacije i Europske zajednice, na svim razinama zdravstvene zaštite potrebne su stručne i obrazovane medicinske sestre. U skladu s tim hrvatsko zdravstvo treba medicinske sestre koje će vladati elementarnim znanjima i vještinama zdravstvene njege, ali i visokoobrazovane medicinske sestre za područje upravljanja i rukovođenja, javnog zdravstva i školovanja. Ovaj je program školovanja medicinskih sestara usklađen s predloženim europskim standardima.

U ovom je trenutku u Hrvatskoj premalo medicinskih sestara sa završenim visokoškolskim obrazovanjem. Imajući u vidu trenutne kapacitete naših obrazovnih ustanova, ogromne potrebe zdravstvenih ustanova, zahtjeve EU i kratko vrijeme u kojem će RH postati član EU, potpuno je jasno da je na raspolaganju vrlo malo vremena za edukaciju potrebnog broja medicinskih sestara u našem zdravstvu.

KAKAV SE STUDIJ NUDI?

Stručni studij sestrinstva izvodi se kao izvanredni studij, prema trogodišnjem (6 semestara) studijskom programu Medicinskog fakulteta u Rijeci, s upisnom kvotom od 60 studenata.

Svaka godina studija nosi 60 ECTS bodova. Studij nosi ukupno 180 ECTS bodova.

Poslije završenog Stručnog studija sestrinstva student dobiva stručni naziv: “prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea ) sestrinstva”.

TKO ORGANIZIRA I IZVODI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA?

Nositelj Stručnog studija sestrinstva na Veleučilištu u Karlovcu je <a href="http://www.medri.hr" target="_blankMedicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci čije će diplome dobiti studenti po završetku studija.

Kolegije Stručnog studija sestrinstva vodit će istaknuti nastavnici Medicinskog fakulteta u Rijeci, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske i Karlovačke Županije, Medicinskog fakulteta Ljubljana, Medicinskog fakulteta Zagreb, KB Sestre Milosrdnice KBC Zagreb, OB Karlovac i Veleučilišta u Karlovcu.

GDJE SE IZVODI STUDIJ?

Teorijski dio studijskog programa izvodit će se na Veleučilištu u Karlovcu (Trgu J. J. Strossmayera br. 9), a praktični u Općoj bolnici Karlovac, Kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice - Zagreb, Bolnici za produženo liječenje Duga Resa, Domu zdravlja Karlovac, Zavodu za javno zdravstvo Županije Karlovačke i Zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, a terenska nastava u domovima zdravlja (Duga Resa, Ozalj, Slunj).

ZAŠTO STUDIJ U KARLOVCU?

Zdrave pretpostavke za razvoj studija sestrinstva u Karlovcu su veličina i smještaj Karlovca (blizina Sveučilišnih gradova Zagreba i Rijeke), postojanje autoceste koja omogućuje brz dolazak stručnjaka i studenata u Karlovac, prostorni kapaciteti (postojeće uređene stare vojarne, prostori za nove gradnje), dosadašnji razvoj školstva u Karlovcu (srednja medicinska škola i visoka tehnička škola djeluju više od 40 godina) i zdravstva (bolnica koja djeluje preko 160 godina), priroda u okolici Karlovca (4 rijeke, izletišta) i povijesna iskustva malih europskih gradova od kojih su mnogi već stotinama godina «nositelji» studenskog života (Heidelberg, Oxford, Cambridge...).

CILJEVI STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVA

Cilj Stručnog studija sestrinstva je školovanje medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji će biti sposobni uključiti se u zdravstveni tim i izvoditi zdravstvenu njegu na svim razinama zdravstvene djelatnosti, u bolničkoj i izvanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Stručni studij sestrinstva omogućava stjecanje znanja i vještina koje omogućuju rad po načelima zdravstvene njege koja potiče individualnost, partnerski odnos i holistički pristup pojedincu, obitelji ili skupini, obrazujući stručnjake koji znaju postaviti ciljeve, planirati zdravstvenu njegu, izvoditi je i vrednovati, istovremeno se pridržavajući zakonskih propisa, moralnih i etičkih normi. Po završetku studija studenti će biti pripremljeni za obavljanje sestrinske prakse, jer će imati primjerena znanja iz bioloških i humanističkih znanosti, bit će sposobni upozoriti na etičke dimenzije zdravstvene skrbi te povredu prava pacijenata te će vladati vještinama sestrinske prakse. Profesionalna kompetencija u području zdravstvene njege sastoji se od sljedećih skupina aktivnosti: procjene prikupljanjem, analizom, interpretacijom i predstavljanjem podataka; planiranja i provođenja osnovne i specijalne zdravstvene njege kao i provođenje algoritama; brige o okolišu; evaluacije, izvještavanja i dokumentiranja pružene zdravstvene njege; promocije zdravlja i zdravstvenog obrazovanja; koordinacije zdravstvenom njegom na mikro i makro razini; nadziranje i upravljanje kvalitetom zdravstvene njege; unapređivanje profesionalne kompetencije na makro razini. Tijekom studija se posebna se pozornost poklanja bolničkoj i izvanbolničkoj praksi.

DODATNE INFORMACIJE

U slučaju pitanja ili nejasnoća vezano uz Stručni studij sestrinstva, studenti mogu poslati upite voditelju studija, prof. dr. sc. Josipu Žuniću, dr. med. na e-mail: jzvuka(at)gmail.com

Na vrh