Novost

Poziv za upis u program obrazovanja odraslih „ Suradnik na izradi i provedbi EU projekata“

10.11.2020 16:10 Novosti

Veleučilište u Karlovcu organizira izvedbu programa obrazovanja odraslih Suradnik na izradi i provedbi EU projekata te poziva zainteresirane da se prijave.

Program se izvodi temeljem :

 • Stručnog mišljenja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Klasa: 602-07/18-01/179, Ur.br.: 332-04-01/10-18-02 od 14.11.2018. za program obrazovanja odraslih Suradnik na izradi i provedbi EU projekata na Veleučilištu u Karlovcu

 • Rješenja o odobrenju izvođenja programa za obrazovanje odraslih, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-602-07/19-03/00024, Ur.br.: 533-05-19-0002 od 04.02.2019. za program Suradnik na izradi i provedbi EU projekata na Veleučilištu u Karlovcu

Početak izvođenja: prosinac 2020.g.

Trajanje programa: 132 sata

Nastavna cjelina

Nastavni sati

Ukupno

teorija

vježbe

Uvod u politike Europske unije i EU fondove

8

8

0

Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice

38

24

14

Priprema natječajne dokumentacije i prijave EU projekata

36

24

12

Upravljanje provedbom EU projekata

45

25

20

Zaštita na radu

5

4

1

Uvjeti upisa:

 • završena srednja četverogodišnja škola

 • zadovoljavajući stupanj informatičkoga znanja ( office paket i Internet)

Poželjni stavovi i obrasci ponašanja

smisao za komunikativnost, sposobnost izbjegavanja i rješavanja konfliktnih situacija, strpljenje, upornost, prezentacijske i komunikacijske vještine te sklonost timskom radu.

Održavanje nastave:

 • teorijski dio će se izvoditi na Veleučilištu u Karlovcu, na adresi Ivana Meštrovića 10

 • praktični dio na Veleučilištu u Karlovcu, na adresi Ivana Meštrovića 10 i u Razvojnoj agenciji Karlovačke županije na adresi Haulikova 14

 • nastava će se održavati

  • utorkom i četvrtkom od 17:00 do 20:00 sati

  • Subotom od 9:00 do 14:00 sati

Završna provjera stečenih znanja i vještina

Nakon obavljenog teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja polaznici pristupaju završnoj provjeri znanja.

Postupak završne provjere znanja sastoji se od :

- teorijske provjere koja može biti usmena ili pismena pri čemu su zastupljena pitanja o poznavanju teorijskih sadržaja iz svake nastavne cjeline. Polaznik koji iz pojedine nastavne cjeline postigne najmanje 60% od mogućih bodova zadovoljio je iz te cjeline. Polaznik je uspješno usvojio program nakon što zadovolji iz svih nastavnih cjelina.

O završnoj provjeri vodi se zapisnik, a provodi je tročlano povjerenstvo.

Polazniku koji uspješno položi završnu provjeru znanja, izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za poslove suradnika na izradi i provedbi EU projekata.

Po završenom obrazovanju polaznici će steći sljedeće kompetencije i ishode učenja

 • Razlikovati vrste EU fondova i programa te primijeniti pravne akte EU;

 • Koristiti alate i tehnike za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom;

 • Surađivati u planiranju elemenata projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u skladu s provedenim analizama, izraditi Ganttov dijagram (Plan aktivnosti projekta) i formulirati projektne ciljeve;

 • Surađivati u izradi proračuna projekta;

 • Surađivati u oblikovanju projektnog prijedloga u skladu s kvalitativnim značajkama projekta- opisati doprinos horizontalnim pitanjima, obrazložiti relevantnost i održivost projektnog prijedloga;

 • Aktivno surađivati u provedbi projektnih aktivnosti

 • Surađivati u provedbi postupka nabave sukladno pravilima;

 • Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć.

Način i rok za prijavu:

 • Putem priloženog prijavnog obrasca do 30.11.2020. na e-mail adresu:marijana.blazic@vuka.hr

 • Prijavni obrazac je moguće donijeti na uvodno predavanje

Uvodno predavanje

Bit će održano 24.11.2020. s početkom u 17:00 sati na Veleučilištu u Karlovcu, Ivana Meštrovića 10

Cijena i način plaćanja:

5.800,00 kn / osoba,

Prilikom upisa je potrebno izvršiti uplatu od 1.300,00 kn na IBAN Veleučilišta : HR3923400091110473181

Svrha plaćanja: za program Suradnik na EU projektima

Model : 00

Poziv na broj: OIB polaznika il datum plaćanja

Ostatak od 4.500,00 kn moguće je uplatiti odjednom ili u 2 rate, do roka za polaganje završnog ispita.

Nakon uplate upisnine, sa svakim polaznikom sklapa se Ugovor o obrazovanju.

U slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih polaznika, termin održavanja edukacija bit će odgođen do siječnja 2021.g.

Predavači:

Zaposlenici tvrtke Revival d.o.o. - stručnjaci s ECQA certifikatom EU Project Manager, certificirani za korištenje PRINCE 2 metode upravljanja projektima (PRojects IN Controlled Environments). Tim je certificiran od strane SCRUM.org. za titulu PSM I.

Više od 7 godina aktivne suradnje s tvrtkama u privatnom vlasništvu u Hrvatskoj i Sloveniji u području EU projekata: pisanje projekata, budžetiranje, Cost-Benefit analiza, javna nabava, - evaluacija projekata i provedba projekata (suradnja sa PT1 i PT2).

Maja Mikšić, struč.spec.oec. : od 2009.god aktivno u provedbi EU financiranih projekata na Veleučilištu u Karlovcu, pisanje projekata i budžetiranje, provedba projekata: planovi i realizacija projektnih aktivnosti i ciljeva, javna i jednostavna nabava, preraspodjele unutar budžeta,izvješća, suradnja s PT 1 i PT 2.

Razvojna agencija Karlovačke županije: Krunoslav Kralj

Reference Veleučilišta u Karlovcu

Veleučilište u Karlovcu od 2007.g. do danas kao nositelj projekta ili projektni partner sudjeluje u 17 EU financiranih projekata ukupne vrijednosti veće od 150.000.000,00 kn. Uspješno je provedeno 7 projekata dok je 11 u raznim fazama provedbe. Više na : Veleučilište u Karlovcu  » Veleučilište  » Projekti  » Baza projekata (https://www.vuka.hr/index.php?id=718)

Veleučilište je stoga odlučilo svoje znanje, vještine i iskustva vezana uz cjelokupan projektni ciklus prenijeti na sve zainteresirane.

Za vrijeme provedbe projekta „Novim vještinama do zaposlenja“ financiranog iz ESF, izradili smo program obrazovanja odraslih Suradnik na izradi i provedbi EU projekata.


Najnovije obavijesti