Novost

Poziv na natječaj

09.11.2018 16:43 Novosti

Veleučilište u Karlovcu namjerava sklopiti jedan, a najviše 12 ugovora za potrebe rada vanjskih stručnjaka za Ciklus radionica ''Kako aktivno tražiti posao'', Osobni coaching, Trening komunikacijskih i prezentacijskih vještina, Motivacijski trening, Trening samopouzdanja i Selekcijski postupak za obrazovanje odraslih ''Tehnolog poduzetnik'' (samo za Sisačko moslavačku županiju) i ''Suradnik na izradi i provedbi EU projekata'' (samo za Sisačko moslavačku županiju).

Natječaj je podijeljen u 6 grupa.

Jedan ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu grupu, ili za više grupa ili za sve grupe u koliko zadovoljava kriterije navedene za svaku pojedinu grupu.

Rok za predaju ponuda je 16.11.2018. do 12:00 sati, dostavljeno na adresu Veleučilišta u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac.

Informacije i obavijesti u vezi predmeta nabave: Ana Tomašić, struč.spec.ing.mech., tel.047/843-568, e-mail: fuduric.ana@vuka.hr do zaključno 14.11.2018. godine.