Novost

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU

17.09.2021 13:22 Novosti

Upute za upis redovitih i izvanrednih studenata u višu godinu studija

Zbog poštivanja epidemioloških mjera izrađen je precizan raspored obzirom na početno slovo prezimena studenta i upisanog studija. Molimo studente da se pridržavaju tog rasporeda. Studenti su dužni na upise doći s maskom za lice i pridržavati se razmaka od 1,5 m dok god borave u prostorima Veleučilišta u Karlovcu. Također, molimo studente da ne stvaraju nepotrebnu gužvu. U situaciji kada naiđete na trenutnu gužvu (događa se kad studenti dođu u isto vrijeme), pričekajte pola sata i ponovno se vratite u red.

  • Studenti koji su ostvarili 55 ECTS bodova i više upisima pristupaju u terminu od 20.9.2021 do 23.09.2021. u prostorima Veleučilišta u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, u vremenskom periodu od 9:00 sati do 14:00 sati.

Prema rasporedu za sve studijske programe prema početnom slovu prezimena :

20.09.2021.-21.09.2021. od A –M

22.09.2021.-23.09.2021. od N – Ž


  • Upis u više godine studija za studente koji su ostvarili manje od 55 ECTS bodova započinje 27.9.2021. godine prema sljedećem rasporedu:

  • Svaki student dužan je najmanje tri (3) dana prije nego dolazi na upis popuniti tablicu (popis predmeta za upis u ak. god. 2021./2022.) i poslati tablicu na adresu e-pošte upisi@vuka.hr s naslovom e-mail poruke (Subject): „Popis kolegija za upis – Studij i smjer”. Popis kolegija na svim studijima Veleučilišta u Karlovcu nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://www.isvu.hr/visokaucilista/hr/podaci/248/nastavniprogram

Ako niste sigurni koji studijski program morate promatrati kako bi odabrali predmete za upis, usporedbu je najlakše napraviti putem šifri kolegija koje već imate upisane u studomatu.

Studenti prilikom reguliranja studijske godine upisuju nepoložene predmete iz prethodne studijske godine i predmete iz više godine studija do ukupnog opterećenja prema čl.37. st.2. Pravilnika o studiranju Veleučilišta u Karlovcu iz 2016. god., prema kojem ukupni broj ECTS bodova novih i ponovno upisanih predmeta po studijskoj godini mora biti:

- redoviti student: 50-62 ECTS bodova, sukladno studijskom programu

- izvanredni student: 40-62 ECTS bodova.

  • Troškove upisa od 200,00 kuna potrebno je uplatiti na žiro račun Veleučilišta u Karlovcu prije dolaska na upis. Podaci za plaćanje: IBAN HR3923400091110473181, poziv na broj: Model: HR00, a u polje Poziv na Broj primatelja upisati JMBAG studenta. Opis plaćanja: Ime i prezime studenta i troškovi upisa u višu godinu studiranja. Sličan primjer možete pogledati ovdje: http://www.vuka.hr/index.php?id=754 Potvrdu o uplati treba poslati na e-mail upisi(at)vuka.hr zajedno sa Popisom kolegija za upis ili donijeti na uvid na dan dolaska u referadu.

  • Svi studenti na upis pristupaju sa studentskom iskaznicom (tzv. iksica), a studenti koji posjeduju indekse na upis su obavezni pristupiti i s indeksom.

  • Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli manje od 55 ECTS bodova plaćaju participaciju u troškovima studija prema Odluci o visini participacije u troškovima studija ( http://www.vuka.hr/index.php?id=754&L=192 ). Nakon što Studentska referada zaprimi poruku e-pošte s privitkom, studentima će nakon obavljenog upisa na studomatu biti vidljiva obaveza i iznos participiranja u troškovima studija.

  • Ukoliko student iz nekog razloga ne može pristupiti upisu u navedenom terminu, upis može obaviti od 15.10.2020. do 22.10.2020., a za studente koji zbog epidemije COVID-19 ne bi mogli obaviti upis ni u tom terminu, upis će biti omogućen naknadno, do kraja listopada.