Novost

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U KARLOVCU U AKADEMSKU GODINU 2021./2022.-JESENSKI UPISNI ROK

16.09.2021 13:31 Slider

Za upise studenata na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Karlovcu omogućen je upis osobno na adresi Trg J. J. Strossamyera 9, Karlovac i na daljinu. Molimo buduće studente da detaljno pročitaju upute u nastavku, a za sve nejasnoće pitanja se mogu uputiti na e-mail: referada(at)vuka.hr ili na 047/843-510.

 1. ZA STUDENTE - KOJI SU PRIJAVLJENI PREKO „POSTANI STUDENT“ I STEKLI SU PRAVO UPISA, UPISI ĆE SE VRŠITI 20.09. - 21.09.2021. OD 9:00 – 14:00 SATI.

 1. ZA STUDENTE - KOJI SU PRIJAVLJENI PREKO „RAZREDBENOG POSTUPKA“ VELEUČILIŠTA, UPISI ĆE SE VRŠITI 22.09. i 23.09.2021. OD 9:00 – 14:00 SATI ( ZA PREOSTALA SLOBODNA MJESTA NAKON UPISA PREKO “POSTANI STUDENT“ )

 1. UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA MOGUĆE JE OBAVITI NA DVA NAČINA (student samostalno bira način)

  1. OSOBNIM DOLASKOM, (na adresi: Trg J. J. Strossmayera 9 - Referada ) ILI

  2. NA DALJINU – ONLINE - Prije upisa na daljinu molimo studente da popune Matični list koji se nalazi na ovoj POVEZNICI ( koja će biti aktivirana 17.09.2021 od 0-24 sata).

 1. STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA, A NISU IZVRŠILI UPIS GUBE TO PRAVO.

 1. PRILIKOM UPISA DONIJETI ORIGINALNE DOKUMENTE NA UPIS (UKOLIKO NISU PREDANI KOD PRIJAVE).


UPUTE ZA UPIS OSOBNIM DOLASKOM

Na upise je potrebno donijeti:

 • Potvrda o uplati iznosa od 500 kn za troškova upisa (osiguranje studenta, studentska iskaznica, manipulativni troškovi…). Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181uz naznaku “Za troškove upisa”. Primjerak uplatnice možete pogledati na sljedećoj poveznici https://www.vuka.hr/index.php?id=754&L=0

 • Potvrda o uplati troškova školarine ( u cijelosti ili 1.rata školarine) za izvanredne studente i za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija. Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Uplata školarine”

 • Prijavni list ukoliko već niste popunili (dostupan na poveznici www.vuka.hr/index.php u Studentskoj službi Veleučilišta u Karlovcu)

 • Slika 4 x 6 cm

 • Rodni list

 • Domovnica

 • Originalne svjedodžbe svih razreda srednje škole

 • Originalna svjedodžba o završnom radu/ispitu u srednjoj školi

 • svjedodžbu/potvrdu o položenim ispitima državne mature(za pristupnike koji su srednju školu položili nakon 2010. godine)

 • Posebne potvrde i uvjerenja (studenti koji su već negdje studirali, branitelji i osobe s posebnim potrebama i sl.)

UPUTE ZA UPIS NA DALJINU

 1. Prije upisa na daljinu molimo studente da popune Matični list koji će se nalaziti na službenoj web stranici Veleučilišta u Karlovcu.

 2. Molimo Vas da preuzmete i popunite Ugovor o studiranju (u 4 primjerka), te ga ispišete i vlastoručno potpišete. Redovni studenti koji su već studirali na teret MZO, branitelji i osobe s posebnim potrebama ugovor će dobiti na e-mail.

 3. Potrebno je dostaviti potvrdu (scan) o uplati iznosa od 500 kn za troškova upisa (osiguranje studenta, studentska iskaznica, itd.). Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Za troškove upisa”.

- scan potvrde o uplati školarine za izvanredne studente i za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija . Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Uplata školarine”

 1. Poslati poštom s povratnicom:

 • Original popunjenog otisnutog i vlastoručno potpisanog Matičnog lista sa službene web stranice,

 • Ugovor o studiranju (otisnut u 4 primjerka i vlastoručno potpisan) redovni i izvanredni studenti Ugovor mogu preuzeti prilikom ispunjavanja Matičnog lista.

 • Slika 4 x 6 cm,

 • Rodni list

 • Domovnica

 • Originalne svjedodžbe svih razreda srednje škole

 • Originalna svjedodžba o završnom radu/ispitu u srednjoj školi

 • Svjedodžbu/potvrdu o položenim ispitima državne mature(za pristupnike koji su srednju školu položili nakon 2010. godine)

 • Posebne potvrde i uvjerenja (studenti koji su već negdje studirali, branitelji i osobe s posebnim potrebama i sl.),

na adresu:

Veleučilište u Karlovcu

Trg J. J. Strossmayera 9

47000 Karlovac

(za Studentsku referadu)


do 04.10.2021.

Nakon zaprimljene dokumentacije, ispunjenog i vlastoručno potpisanog Matičnog lista i Ugovora o studiranju, upis je zaključen.