Novost

NATJEČAJ za zapošljavanje zaposlenika u nastavnom zvanju profesora visoke škole

01.07.2019 15:36 Novosti

Veleučilište u Karlovcu raspisuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje zaposlenika u
nastavnom zvanju profesora visoke škole


1. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju profesora visoke škole za znanstveno područje: tehničke znanosti (2.), znanstveno polje: elektrotehnika (2.03.) na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% od punog radnog vremena).
2. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN: 20/12, 85/13, 04/15).
3. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN: 82/08 i 69/17).
4. Osobe s invaliditetom imaju prednost pod jednakim uvjetima (čl. 9. st. 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN: 157/13, 152/14 i 39/18).
5. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (čl. 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom).
6. Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
7. Rok za prijavu: 30 (trideset) dana.
8. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
9. Prijavu, životopis i podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i presliku domovnice, diplome, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a, odluku o dosadašnjem izboru ako posjeduje, od čega popis radova i radove i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu, dostaviti s naznakom “Za natječaj” na adresu:

Veleučilište u Karlovcu
Trg J.J. Strossmayera 9
47 000 Karlovac

10. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
       


Najnovije obavijesti