Novost

Projekt Novim vještinama do zaposlenja-Poziv na dostavu ponuda-TP 8-2019

17.04.2019 14:38 Novosti

Veleučilište u Karlovcu namjerava sklopiti jedan ili više ugovora za potrebe ugovaranja vanjskih stručnjaka za uredničke poslove i lekturu 2 priručnika: Prerađivač prehrambenih sirovina i Suradnik na izradi i provedbi EU projekata za potrebe provedbe projekta „Novim vještinama do zaposlenja“, kodni  broj : UP.01.3.1.01.0092, financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Predmet nabave Ugovaranje vanjskih stručnjaka za aktivnost:

1)      Urednički poslovi za priručnike: „Prerađivač prehrambenih sirovina“ i „Suradnik na izradi i provedbi EU projekata“

2)      Lektura za priručnike: „Prerađivač prehrambenih sirovina“ i „Suradnik na izradi i provedbi EU projekata“

Predmet nabave je podijeljen u četiri (4 ) grupe:

1. Grupa 1 –Urednički poslovi za priručnik Prerađivač prehrambenih sirovina

2. Grupa 2 - Urednički poslovi za priručnik Suradnik na izradi i provedbi EU projekata

3. Grupa 3 - Lektura za priručnik Prerađivač prehrambenih sirovina

4. Grupa 4 - Lektura za priručnik Suradnik na izradi i provedbi EU projekata

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke ili pravne osobe za izvršenje usluge za svaku grupu zasebno ili za više grupa za koje zadovoljavaju postavljene kriterije.

Rok za dostavu ponuda je 23.04.2019. godine do 12:00 sati dostavljeno na adresu Veleučilišta u Karlovcu bez obzira na način dostave.

Obavijesti u vezi predmeta nabave:  Sve obavijesti u svezi ovog nadmetanja mogu se dobiti putem e-maila samo od ovlaštenih kontakt osoba:

-        Maja Mikšić, struč.spec.oec., tel 047/843-562, e-mail: maja.miksic(at)vuka.hr

Naručitelj će u pisanoj formi odgovoriti putem e-maila na upite koji su stigli do 19.04.2019. do 12:00 sati 

Ponude je moguće dostaviti

1.         u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU,  Ivana Meštrovića 10,  47 000 KARLOVAC s naznakom ˝NE OTVARAJ - Projekt Novim vještinama do zaposlenja- oznaka TP 8/2019

2.         elektronskim putem na adresu: maja.miksic(at)vuka.hr s naznakom Projekt Novim vještinama do zaposlenja- oznaka TP 8/2019

 

Više informacija nalazi se u dokumentu Poziv na dostavu ponude TP 8/2019.