Novost

POZIV NA UPISE U PRVU GODINU ZA SPECIJALISTIČKE DIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

30.09.2022 19:24 Novosti

Upis studenata na specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Karlovcu provodi se osobno na adresi Trg J. J. Strossamyera 9, Karlovac i na daljinu.  Molimo buduće studente da detaljno pročitaju upute u nastavku, a za sve nejasnoće pitanja se mogu uputiti na e-mail: referada@vuka.hr ili na 047/843-510.

 1. ZA STUDENTE -  KOJI SU PRIJAVLJENI PREKO „E - GRAĐANIN“, NISpDS SUSTAVA  I STEKLI SU PRAVO UPISA, UPISI ĆE SE VRŠITI  03.10. i 04.10.2022. OSOBNO OD 09:00 DO 14:00 SATI  I  NA DALJINU - za studente koji su opravdano spriječeni doći osobno potrebno je kontaktirati na e-mail: referada(at)vuka.hr.
 2. STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA, A NISU IZVRŠILI UPIS GUBE TO PRAVO.


UPUTE ZA UPIS OSOBNIM DOLASKOM
Na upise je potrebno donijeti:

 • Potvrda o uplati iznosa od 500 kn za troškova upisa (osiguranje studenta, studentska iskaznica, manipulativni troškovi…). Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181uz naznaku “Za troškove upisa”. Primjerak uplatnice možete pogledati na sljedećoj poveznici https://www.vuka.hr/index.php?id=754&L=0 
 • Potvrda o uplati troškova školarine (u cijelosti ili 1. rata školarine) za izvanredne studente i za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija. Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Uplata školarine”
 • Prijavni list ukoliko već niste popunili (dostupan na poveznici http://www.vuka.hr/index.php?id=652 ili u Studentskoj službi Veleučilišta u Karlovcu)
 • Slika 4 x 6 cm
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Diplomu prethodnog (stručnog, preddiplomskog ili dodiplomskog) studija

 
UPUTE ZA UPIS NA DALJINU
Kod upisa na daljinu primjerak Matičnog lista, Prijavnog lista i Ugovora o studiranju bit će poslan putem e-mail-a.

Molimo Vas da preuzmete i popunite Matični list, Prijavni list i Ugovor o studiranju (u 3 primjerka), te ih ispišete i vlastoručno potpišete, te scan pošaljete na e-mail: referada@vuka.hr.

Potrebno je dostaviti i potvrdu (scan) o uplati iznosa od 500 kn za troškova upisa (osiguranje studenta, studentska iskaznica, itd.). Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Za troškove upisa”.
-scan potvrde o uplati školarine ( u cijelosti ili 1.rata školarine-max. 7 rata) za izvanredne studente i za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija. Uplatu izvršiti na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Uplata školarine”.

Poslati poštom s povratnicom  do 17.10.2022.:

 • Original popunjenog otisnutog  i vlastoručno potpisanog Matičnog lista sa službene web stranice,
 • Ugovor o studiranju (otisnut u 4 primjerka i vlastoručno potpisan) redovni i izvanredni studenti Ugovor mogu preuzeti prilikom ispunjavanja Matičnog lista.
 • Slika 4 x 6 cm,
 • Rodni list
 • Domovnicu
 • Diplomu prethodnog (stručnog, preddiplomskog ili dodiplomskog) studija

na adresu:
            Veleučilište u Karlovcu
             Trg J.J.Strossmayera 9
              47000 Karlovac
             (za Studentsku referadu)

Nakon zaprimljene dokumentacije,  ispunjenog i vlastoručno potpisanog Matičnog lista i Ugovora o studiranju, upis je zaključen.