Novost

„Testiranje metodologije uzorkovanja migratornih vrsta riba na velikim rijekama i sudjelovanje u izradi strategije upravljanja migratornih vrsta“

07.02.2019 10:07 Novosti

Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave „Testiranje metodologije uzorkovanja migratornih vrsta riba na velikim rijekama i sudjelovanje u izradi strategije upravljanja migratornih vrsta“

Veleučilište u Karlovcu, OIB 62820859976, upućuje Poziv za dostavu ponude za potrebe ugovaranja usluge "Testiranja metodologije uzorkovanja migratornih vrsta riba na velikim rijekama i sudjelovanje u izradi strategije upravljanja migratornih vrsta", a za potrebe provedbe projekta MEASURES – Upravljanje i obnova vodenih ekoloških koridora za migratorne vrste riba u dunavskom slijevu koji se provodi u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG Dunav. Šifra projekta DTP-038-2.3. Veleučilište u Karlovcu partner  je u ovom projektu, a vodeći partner je University of Natural Resources and Life Sciences iz Beča (BOKU). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.

Rok za dostavu ponude: 15.02.2019.

Način dostave ponude: Ponude je moguće dostaviti u fizičkom obliku na adresu Naručitelja ili elektronskom obliku na e-poštu maja.miksic(at)vuka.hr (osim dijela koji nije moguće slati elektronskim putem).

Dio ponude koji nije moguće slati elektronskim putem i/ili cjelokupna ponudbena dokumentacija dostavlja se na:

Veleučilište u Karlovcu, Ivana Meštrovića 10, 47000 Karlovac.

Sva ponudbena dokumentacija mora biti dostavljena na adresu Naručitelja ili e-poštu u roku za dostavu ponude.

Informacije i obavijesti u vezi predmeta nabave: Maja Mikšić, struč.spec.oec., tel.047/843-562, e-mail: maja.miksic(at)vuka.hr do zaključno 14.02.2019. godine.

SADRŽAJ PONUDE: Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, poštom ili elektronskim putem kako je navedeno u točkama 4. i 5. Poziva.

Više informacija o predmetu i uvjetima nabave nalazi se u dokumentu Poziv na dostavu ponuda.