Novost

NATJEČAJ za zapošljavanje

26.02.2020 11:09 Novosti

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ za zapošljavanje

 1. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje:

 • jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Asistent, za potrebe provedbe projekta “Modifikacija procesa zrenja sira i razvoj proizvoda na bazi sirutke - SIRENA“, financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. KK.01.1.1..04.0096.

Uvjet za zapošljavanje:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja: biotehničkih znanosti, znanstveno polje: poljoprivrede (grana: mljekarstvo) ili prehrambene tehnologije ili znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: veterinarska medicina (grana: animalna proizvodnja i biotehnologija), odnosno, istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu.

 • kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

 1. Opis poslova:

Asistent će tijekom provedbe projekta 100% radnog vremena biti angažiran oko organizacije i provedbe znanstveno istraživačkih aktivnosti. Asistent će sudjelovati u svim projektnim aktivnostima planiranja istraživanja, provedbe istraživačkih aktivnosti te aktivnosti diseminacije i komercijalizacije. Također, asistent će biti uključen u provedbu primijenjenih istraživanja u području unaprijeđenija tehnologije proizvodnje sira i razvoja proizvoda na bazi sirutke te diseminaciju rezultata istraživanja i transfer znanja i tehnologije te će biti zadužen za analize o obradu podataka o zrenju sira.

 1. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do 19. prosinca 2022. godine, s punim radnim vremenom. 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

 • životopis

 • presliku domovnice

 • presliku diplome

 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a

 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike strane državljane).


III.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj: 82/08 i 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

IV. Rok za prijavu: 30 dana

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac.

S naznakom:

Za natječaj - Asistent - „naznaka projekta“

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.