Novost

NATJEČAJ za zapošljavanje

28.02.2020 14:08 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

I. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Tehničar za istraživanja na rijekama za potrebe provedbe projekta MEASURES - Upravljanje i obnova vodenih ekoloških koridora za migratorne vrste riba u dunavskom slijevu koji se provodi u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG Dunav. Šifra projekta je DTP2-038-2.3., a sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Veleučilište u Karlovcu partner je u ovom projektu. Vodeći partner je University of Natural Resources and Life Sciences iz Beča (BOKU). Projekt traje od 1. lipnja 2018. do 31. svibnja 2021.

Opis poslova:

Tehničar za istraživanja na rijekama će biti zadužen za pomoć u terenskim istraživanjima riba i njihovih staništa na rijekama, podršku u radu s dionicima, prikupljanje i obradu podataka sa sonara i GIS podataka, prema potrebi uzorkovanje riba i determinaciju, rad sa uzorcima, održavanje terenske opreme, podršku u organizaciju projektnih aktivnosti, pomoć u administrativnom vođenju, pomoć u aktivnosti promidžbe i vidljivosti i druge aktivnosti u dogovoru s projektnim timom. Od kandidata se traži da može obavljati fizičke poslove vezane za istraživanja riba na velikim rijekama.

II. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od pet (5) mjeseci, na 50% radnog vremena.

III. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij, sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova, odnosno istovrijedni studij sukladno ranije važećim propisima iz područja prirodnih (1.), biotehničkih (4.) ili interdisciplinarnih (8.) znanosti

- vozačka dozvola za B kategoriju

- iskustvo u terenskim istraživanjima riba ili slatkovodnih ekosustava

- iskustvo u istraživanju raznolikosti i rasprostranjenosti slatkovodnih riba

- poznavanje rada na računalu (Microsoft office paket, Open Office paket ili sl. )

- služenje za GIS podacima (GPS, qGIS i sl.)

- odlično znanje engleskog jezika u pismu i govoru

- dobre komunikacijske vještine

- sposobnost rada u timu.

Prednost: iskustvo u radu s jesetrovkama.

 

IV. Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a

- dokaz o iskustvu rada na projektima.

V. Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

VI. Rok za prijavu: 8 dana

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac.

S naznakom:

„Za natječaj - Tehničar za istraživanja na rijekama za potrebe provedbe projekta MEASURES“

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.