Novost

NATJEČAJ za zapošljavanje

28.08.2019 09:36 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

I. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog  zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu administrator projekta za potrebe provedbe projekta “Atrij znanja“. Projekt „Atrij znanja“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.01.1.1.02.0005, sklopljenog sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja iSAFU-om.


Opis poslova:

Administrator projekta će biti zadužen za operativno upravljanje projektom, organizaciju projektnih aktivnosti, administrativno vođenje (izvještavanje, upravljanje dokumentacijom), aktivnosti promidžbe i vidljivosti, komunikaciju s PT1 i PT2 i druge aktivnosti u dogovoru s projektnim timom.

II. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do 31.svibnja 2020. godine , s punim radnim vremenom.

III. Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

- 5 godina iskustva rada u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU,

- dobre komunikacijske vještine

- sposobnost rada u timu

- poznavanje rada na računalu

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

IV. Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome ili svjedodžbe

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a

- dokaz o iskustvu rada na projektima.

V.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj: 82/08 i 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

VI. Rok za prijavu: 8 dana

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac.

S naznakom:

Za natječaj - administrator projekta „Atrij znanja“

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.