Novost

NATJEČAJ za radno mjesto

17.09.2019 09:43 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje


NATJEČAJ

za radno mjesto


-Rukovoditelj studentske referade - položaj II. vrste, voditelj pododsjeka, na neodređeno

vrijeme u punom radnom vremenu - jedan izvršitelj/izvršiteljica


Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:


- preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij, sa stečenih najmanje 180 ECTS

bodova, odnosno istovrijedni studij iz upravnog prava ili ekonomije sukladno ranije važećim

propisima

- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na osobnom računalu

- aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismuUz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji

HZMO-a

- uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.


Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti

spolova NN broj: 82/08, 69/17).


Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Poslodavac može provesti testiranje kandidata zavisno od potrebe, uključujući i psihologijsko testiranje. Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.


Rok za prijavu: 8 (osam) dana.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

S naznakom: „Za natječaj - radno mjesto“


O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.