Novost

Predmet: Poziv za dostavu ponude

12.10.2019 13:53 Natječaji

Naručitelj, Veleučilište u Karlovcu, OIB 62820859976, upućuje Poziv za dostavu ponude.

Predmet nabave je stručna literatura za potrebe Odjela prehrambene tehnologije u okviru projekta Atrij znanja u količinama kako je specificirano u prilogu 4 Troškovnik.

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji je potrebno dostaviti ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponude se mogu dostaviti:

1)       putem e-maila : maja.miksic(at)vuka.hr ili marijana.blazic(at)vuka.hr

2)      Putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

Ivana Meštrovića 10

47 000 KARLOVAC

s naznakom ˝NE OTVARAJ - za postupak jednostavne nabave u  predmetu nabave Stručna literatura – 16/EV-B_2019

Rok za dostavu ponuda: Ponude moraju prispjeti na adresu Naručitelja do zaključno 18.10.2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

 

Sve obavijesti u svezi ovog poziva mogu se dobiti do najkasnije posljednjeg dana prije roka određenog za dostavu ponuda samo od ovlaštenih kontakt osoba:

-        Maja Mikšić, struč.spec.oec, 047/843-562, e-mail: maja.miksic(at)vuka.hr

Ponuditelj može e-mailom, faxom ili pismom zatražiti objašnjenje Poziva za dostavu ponuda.