Novost

DEKANSKI ISPITNI ROK

25.09.2018 14:00 Novosti

Dekanskom ispitnom roku mogu pristupiti studenti preddiplomskih stručnih studija koji su u akademskoj 2017./18. godini upisani u prvu i drugu godinu studija i  studenti specijalističkih diplomskih stručnih studija koji su u akademskoj  2017./2018. godini upisani u prvu godinu studija. Studenti na dekanskom ispitnom roku mogu prijaviti i polagati ispit ISKLJUČIVO iz jednog kolegija.

Studenti upisani od akademske godine 2012./2013., te studenti koji se vode putem ISVU sustava ispit prijavljuju isključivo putem e-maila: dekanski.rok(at)vuka.hr sa sljedećim podacima:

JMBAG,

Ime i prezime,

Studij i godina,

Status studenta (redovni ili izvanredni),

Kolegij za koji se vrši prijava.

Rok prijave dekanskog ispita je 29.09.2018. u 12:00 sati. Sve prijave zaprimljene nakon navedenog datuma i vremena, te nepotpune prijave NEĆE biti uvažene.

Dekanski ispitni rok u akademskoj 2017./18. godini održati će se 2. i 3. listopada 2018. godine.