Novost

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ

30.01.2018 10:00 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu raspisuje


NATJEČAJ


1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u

nastavnom zvanju profesor visoke škole, iz znanstvenog područja: društvene znanosti

(5.), znanstvenog polja: ekonomija (5.01.), na neodređeno vrijeme u punom radnom

vremenu.

2. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i

visokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11,

94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne

djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN: 20/12, 85/13, 04/15).

3. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o

ravnopravnosti spolova (NN: 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17).

4. Rok za prijavu: 30 (trideset) dana.

5. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

6. Prijavu, životopis i podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i presliku

domovnice, diplome, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u

matičnoj evidenciji HZMO-a, odluku o dosadašnjem izboru ako posjeduje, od čega popis

radova i radove i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu, dostaviti s naznakom

“Za natječaj” na adresu:

Veleučilište u Karlovcu

Trg J.J. Strossmayera 9

47 000 Karlovac