Novost

NATJEČAJ za zapošljavanje

20.04.2018 11:45 Novosti

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

I. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu

administrator projekta za potrebe provedbe projekta “Atrij znanja“. Projekt „Atrij znanja“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija'' referentni broj: KK.01.1.1.02.

Opis poslova:

Administrator projekta će biti zadužen za operativno upravljanje projektom, organizaciju projektnih aktivnosti, administrativno vođenje (izvještavanje, upravljanje dokumentacijom), aktivnosti promidžbe i vidljivosti, komunikaciju s PT1 i PT2 i druge aktivnosti u dogovoru s projektnim timom.

II. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju dvadeset i četiri (24) mjeseca, s punim radnim vremenom.

III. Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno istovrijedni studij sukladno ranije važećim propisima,

- 5 godina iskustva rada u provedbi projekata,

- dobre komunikacijske vještine

- sposobnost rada u timu

- poznavanje rada na računalu

IV. Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

-presliku diplome

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a

- dokaz o iskustvu rada na projektima.

V. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj: 82/08 i 69/17).

VI. Rok za prijavu: 8 dana

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac.


S naznakom:

Za natječaj - administrator projekta „Atrij znanja“O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.