Novost

Natječaji
OBAVIJEST - 3. godina izvanrednog studija Ugostiteljstva  >
< REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 25.04. i 26.04.2017. - B.Wasserbauer
15.05.2018 10:43

NATJEČAJ za zapošljavanje zaposlenika u suradničkom ili nastavnom zvanju


Veleučilište u Karlovcu raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje zaposlenika u

suradničkom ili nastavnom zvanju

 1. Raspisuje se javni natječaj za:

  1. Zapošljavanje jednog zaposlenika u suradničkom ili nastavnom zvanju i sklapanje ugovora o radu na odgovarajuće radno mjesto za znanstveno područje: prirodne znanosti (1.), znanstveno polje: biologija (1.05.),

  2. Zapošljavanje dva zaposlenika u suradničkom ili nastavnom zvanju i sklapanje ugovora o radu na odgovarajuće radno mjesto za znanstveno područje: tehničke znanosti (2.), znanstveno polje: računarstvo (2.09.) ili znanstveno područje: društvene znanosti (5.), znanstveno polje: informacijske i komunikacijske znanosti (5.04.)

 1. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN: 20/12, 85/13, 04/15).

 2. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN: 82/08 i 69/17).

 3. Osobe s invaliditetom imaju prednost pod jednakim uvjetima (čl. 9. st. 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN: 157/13, 152/14 i 39/18).

 4. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (čl. 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom).

 5. Rok za prijavu: 30 (trideset) dana.

 6. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 7. Prijavu, životopis i podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i presliku domovnice, diplome, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a, odluku o dosadašnjem izboru ako posjeduje, od čega popis radova i radove i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu, dostaviti s naznakom “ Za natječaj” na adresu:

Veleučilište u Karlovcu

Trg J.J. Strossmayera 9

47 000 Karlovac

 1. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku.


Najnovije obavijesti

u arhivu ->