Novost

Natječaji
Rezultati ispita iz VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA održanog 26.06.2018. i EKONOMIKE ZAŠTITE održanog 28.06.2018. >
< "Usmeni dio ispita i upis ocjena iz predmeta "Toksikologija" i "Zdravstvena zaštita
28.06.2018 08:54

NATJEČAJ: za izbor pročelnika/ice Odjela lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu.


Temeljem odredbe čl. 110. Statuta Veleučilišta u Karlovcu i Odluke Stručnog vijeća broj: 890-126-3/2018 o ponovnom raspisivanju postupka izbora pročelnika Odjela lovstva i zaštite prirode, donesene na 126. sjednici Stručnog vijeća održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, raspisuje se

NATJEČAJ:

za izbor pročelnika/ice Odjela lovstva i zaštite prirode

Veleučilišta u Karlovcu.

1. Pročelnik/ica Odjela lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu izabire se na vrijeme od 4 godine, za mandatno razdoblje koje obuhvaća sljedeće akademske godine: 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021.i 2021./2022.

2. Za pročelnika/icu može biti izabrana osoba u nastavnom zvanju, zaposlena na Veleučilištu s punim radnim vremenom.

3. Ista osoba može biti izabrana za pročelnika najviše dva puta uzastopce, s time da se raniji mandati pročelnika, ostvareni u vrijeme važenja Statuta od 5.09.2005. godine, smatraju uzastopnim mandatima u smislu ograničenja broja mandata

3. Ista osoba se može prijaviti za funkciju pročelnika samo na jednom Odjelu.

4. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

5. Pristupnici na natječaj, uz prijavu obvezno prilažu slijedeće dokumente:

-životopis

-odluku o izboru u odgovarajuće nastavno zvanje.

Cjelokupnu dokumentaciju traženu natječajem, pristupnici su dužni dostaviti i na CD u pdf. formatu.

Navedena natječajna dokumentacija dostavlja se obvezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za izbor pročelnika/ice Odjela lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu – NE OTVARATI“ u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave natječaja na službenoj Internet stranici Veleučilišta u Karlovcu i oglasnim pločama Veleučilišta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati u daljnjem postupku izbora. Osobe koje dostave nepotpunu i nepravovremenu prijavu na natječaj, ne smatraju se kandidatima za pročelnika Odjela.

Opis postupka izbora pročelnika propisan je čl. 109., 110., 111. i 112. Statuta Veleučilišta u Karlovcu koji je objavljen na web stranicama Veleučilišta: www.vuka.hr

Svi pristupnici koji su podnijeli prijave bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijave na natječaj.

Prijave s dokumentacijom predaju se preporučenom poštom, na adresu: Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J.Strossmayera 9, 47000 Karlovac ili osobno u uredu dekana (urudžbeni zapisnik) Veleučilišta u Karlovcu, Karlovac, Trg J.J.Strossmayera 9, I. kat, soba 119.

Natječaj za pročelnika/icu objavit će se na Internet stranicama Veleučilišta te oglasnim pločama Veleučilišta u Karlovcu.

Predsjedavajući Stručnog vijeća

Veleučilišta u Karlovcu

Dekan:

dr.sc.Branko Wasserbauer, prof.v.š.


Najnovije obavijesti

u arhivu ->