Novost

Poziv za dostavu ponuda za nabavu TP 6/2018. Za grupe 1., 2., 3. I 4.

16.04.2019 15:53 Novosti

Veleučilište u Karlovcu namjerava sklopiti jedan ili više ugovora za potrebe ugovaranja vanjskih stručnjaka za provođenje radionica za podizanje IT pismenosti, za potrebe provedbe EU financiranog projekta ''Novim vještinama do zaposlenja'' kodni  broj : UP.01.3.1.01.0092.

Predmet nabave:  Ugovaranje vanjskih stručnjaka za aktivnost: Podizanje informatičke pismenosti za EXCEL, WORD ACCESS za 48 polaznika ciljane skupine sa područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije i Tečaj Podizanje informatičkih vještina za 10 članova klubova za zapošljavanje sa područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Predmet nabave je podijeljen u 4 (četiri) grupe:
1. Grupa 1 – Podizanje informatičke pismenosti za 3 tečaja (EXCEL, WORD ACCESS) za 9 polaznika ciljane skupine za područje Sisačko-moslavačke županije
2. Grupa 2 - Podizanje informatičke pismenosti za 3 tečaja ( EXCEL, WORD ACCESS) za 39  polaznika ciljane skupine za područje Karlovačke županije.
3. Grupa 3 - Provođenje tečaja Podizanje informatičkih vještina za 5 članova klubova za zapošljavanje  tijekom 5 dana sa područja Sisačko-moslavačke županije.
4. Grupa 4 - Provođenje tečaja Podizanje informatičkih vještina za 5 članova klubova za zapošljavanje  tijekom 5 dana sa područja Karlovačke županije.

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke ili pravne osobe za izvršenje usluge za svaku grupu zasebno ili za više grupa za koje zadovoljavaju postavljene kriterije.

Ponude je moguće dostaviti elektroničkim putem ili sredstvima koja nisu elektronička.

Rok za dostavu ponuda je 19.04.2019. godine do 12:00 sati dostavljeno na adresu Veleučilišta u Karlovcu bez obzira na način dostave.

Obavijesti u vezi predmeta nabave:  Sve obavijesti u svezi ovog nadmetanja mogu se dobiti putem e-maila do najkasnije posljednjeg dana prije roka određenog za dostavu ponuda samo od ovlaštenih kontakt osoba:
    Maja Mikšić, struč.spec.oec., tel 047/843-562, e-mail: maja.miksic(at)vuka.hr

Naručitelj će u pisanoj formi odgovoriti putem e-maila na upite koji su stigli do 18.04.2019.

Više informacija o zahtjevima natječaja nalazi se u dokumentu Poziv na dostavu ponuda te sva popratna dokumentacija.