Novost

NATJEČAJ

29.09.2020 16:03 Natječaji

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg

predavača za znanstveno područje: društvene znanosti (5.), znanstveno polje:

sigurnosne i obrambene znanosti (5.13.).

2. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i

visokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11,

94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i

stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN: 20/12, 85/13, 04/15).

3. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN broj: 82/08, 69/17).

4. Prijavu, životopis i podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i presliku

domovnice, diplome, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u

matičnoj evidenciji HZMO-a, odluku o dosadašnjem izboru ako posjeduje, od čega popis

radova i radove u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu, dostaviti s naznakom

“Za natječaj” na adresu:


Veleučilište u Karlovcu

Trg J.J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

S naznakom: „Za natječaj“


5. Rok za prijavu: 30 (trideset) dana.

6. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.


Najnovije obavijesti