Novost

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa

18.01.2021 08:17 Novosti

Klasa: 604-01/21-01/1

Ur.broj: 2133-61-01-21-01


Karlovac, 14.01.2021. godine

Temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Veleučilišta u Karlovcu, čl. 86. Statuta i Odluke broj: 221-69-05/2020 sa 69. Sjednice Upravnog vijeća održane 23. prosinca 2020. godine, te čl. 94. Statuta, dekanica raspisuje :

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovitim studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa koji studiraju na Veleučilištu u Karlovcu, za akademsku godinu 2020./2021.

 1. Za akademsku godinu 2020./2021. dodijelit će se:

 • 4 stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

 1. Prava na stipendiju iz točke 1. ovog Natječaja mogu ostvariti redoviti studenti stručnih studija Veleučilišta u Karlovcu, koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

2.1 Opći uvjeti

  • državljani Republike Hrvatske slabijeg imovinskog stanja,

  • upisuju akademsku godinu bez ponavljanja,

  • pri upisu prve godine student nije stariji od 22 godine,

  • student nije stariji od 26 godina,

  • studenti koji tijekom studijskog programa odlaze na međunarodne razmjene studenata na cijeli semestar ili cijelu godinu studija na drugo visoko učilište na istoj razini studija, kao i koji u okviru međunarodne razmjene obavljaju stručnu praksu, putem kojih ostvaruju pravo na financijsku potporu odnosno stipendiju iz drugog izvora, zadržavaju pravo na stipendiju Veleučilišta u Karlovcu koja se za to vrijeme stavlja u mirovanje te se po povratku aktivira, o čemu su dužni u roku od 15 dana obavijestiti dekanat,

  • stipendije Veleučilišta u Karlovcu namijenjene studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa dodjeljuju se isključivo studentima kojima ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% (posto) proračunske osnovice (1.663,00 kuna).

2.2 Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke 1. ovog Natječaja

  • materijalni i socijalni status

  • prednost će imati studenti više godine studija koji imaju i dodatna postignuća (dekanova nagrada, objavljen znanstveni/stručni rad, uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine).

 1. Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

 • Potvrde o visini dohotka za 2020. godinu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove zajedničkog kućanstva (uključujući i maloljetnu braću i sestre) računajući i sebe kao podnositelja zahtjeva.

 • Potvrde o redovitom školovanju braće ili sestara izvan mjesta prebivališta.

 • Potvrde o braći ili sestrama predškolske dobi ili koji se redovito školuju u mjestu prebivališta.

 • Smrtni list, potvrdu o nestanku osobe te izvod iz matice rođenih koje izdaje nadležno tijelo državne uprave RH.

 • Presudu o razvodu braka koju izdaje nadležno tijelo državne uprave RH.

 • Potvrda kojom se dokazuje pravo na pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi koju izdaje nadležno tijelo državne uprave RH.

 • Potvrdu o nezaposlenosti roditelja koju izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 • Rodni list djeteta koji izdaje nadležno tijelo državne uprave RH.

 • Potvrda izdana od nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje kao dokaz utvrđenoga tjelesnog i osjetilnog oštećenja, sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (Narodne novine, broj: 67/17, 56/18)

 1. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u referadi Veleučilišta u Karlovcu ili na internetskoj adresi www.vuka.hr

 1. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave natječaja.

 2. Rezultati natječaja će biti objavljeni na oglasnoj ploči Veleučilišta u Karlovcu i na internetskoj stranici www.vuka.hr.

 1. Prijave se dostavljaju isključivo poštom s naznakom ″Natječaj za stipendiju Veleučilišta u Karlovcu″ na sljedeću adresu:

Veleučilište u Karlovcu

Trg J.J. Strossmayera 9

47000 KARLOVAC

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

 1. Sa studentima koji su stekli pravo na stipendiju Veleučilišta u Karlovcu potpisuje se ugovor o dodjeli stipendije kojim se uređuju međusobna prava i obveze Veleučilišta u Karlovcu i redovitog studenta.

Dekanica:

dr.sc. Nina Popović, prof. v.š.


Najnovije obavijesti