Novost

Natječaj za zapošljavanje

03.03.2021 15:37 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

I. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje:

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu II. vrste, knjižničar

(Knjižničar), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

- završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih

znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva ili završen

drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema

sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj

djelatnosti i visokom obrazovanju uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz

temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i

komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od zapošljavanja,

- položen stručni ispit za knjižničara,

- poznavanje rada na osobnom računalu,

- poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome,

- presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za knjižničara,

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji

HZMO.

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Istraživača za potrebe

projekta „Atrij znanja“ i održivosti njegovih rezultata na neodređeno vrijeme u

punom radnom vremenu.

a) Opis poslova:

- vođenje fizikalno-kemijskog laboratorija koji će primarno služiti za analizu piva i pivarskih sirovina (ali i drugih prehrambenih proizvoda),

- provođenje analiza na pivu i pivarskim sirovinama u komercijalne svrhe,

- znanstveno-istraživački rad,

- pisanje znanstvenih radova i projekata.

b) Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili VSS stečen sukladno ranijim propisima) iz znanstvenog polja: prehrambena tehnologija, biotehnologija, kemijsko inženjerstvo ili kemija,

  • godine iskustva na sličnim poslovima: minimalno 5.

Prednost pri zapošljavanju:

  • iskustvo pisanja znanstvenih radova i projekata,

  • sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima,

  • iskustvo rada u laboratoriju,

  • poznavanje analitičkih metoda.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

II.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj: 82/08 i 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

III. Rok za prijavu: 8 dana

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac.

S naznakom:

Za natječaj - „naznaka radnog mjesta“

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.