Novost

NATJEČAJ za zapošljavanje

21.07.2021 15:27 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

 1. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - rukovoditelj (načelnik) odjela, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od šest mjeseci

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • VSS - dipl.iur./mag.iur.

 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

 • poznavanje rada na računalu

Prednost pri izboru imaju kandidati s položenim pravosudnim ispitom i radnim iskustvom u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis

 • presliku domovnice

 • presliku diplome

 • dokaz o poznavanju engleskog jezika

 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a.

 1. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN broj: 82/08, 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Veleučilište u Karlovcu pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, poznavanje rada na računalu, provjeru znanja iz engleskog jezika, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.


Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

S naznakom „Za natječaj - Rukovoditelj (načelnik) odjela“


O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.


Najnovije obavijesti