Novost

Natječaj za izbor dekana/ice Veleučilišta u Karlovcu

02.11.2021 14:30 Natječaji


Na temelju odredbe čl. 68. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), čl. 8. Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu (NN br. 40/97, 51/05, 57/07 i 119/13), čl. 95. do 98. Statuta Veleučilišta u Karlovcu te Odluke Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu o pokretanju postupka izbora dekana Veleučilišta u Karlovcu broj: 230-78-01/2021 od 29. listopada 2021. godine raspisuje se


N A T J E Č A J


za izbor dekana/ice Veleučilišta u Karlovcu  1. Dekan/ica Veleučilišta u Karlovcu izabire sa na vrijeme od 4 godine, za mandatno razdoblje koje obuhvaća sljedeće akademske godine: 2021./2022.., 2022./2023., 2023./2024. i 2024./2025. Mandat dekana/ice može se ponoviti samo jednom.


  1. Za dekana/icu može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju ili u nastavnim zvanjima profesora visoke škole ili višeg predavača.


  1. Izabrani/a dekan/ica s Veleučilištem sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme za položajno radno mjesto dekana u punom radnom vremenu.


  1. Pristupnici na natječaj, uz prijavu, obvezno prilažu sljedeće dokumente:

- životopis,

- odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno, odnosno nastavno zvanje,

- program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje,

- pisanu suglasnost za objavu životopisa pristupnika na internetskim stranicama Veleučilišta,

- pristupnici koji nisu državljani Republike Hrvatske moraju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika u govoru, razumijevanju i pismu, razine C2.


Cjelokupnu dokumentaciju traženu natječajem, pristupnici su dužni dostaviti i na CD u pdf. formatu.


  1. Pravo na prijavu imaju svi kandidati koji su državljani zemalja Europskog gospodarskog prostora i Švicarske za koje ne postoje privremene zapreke za zapošljavanje.


Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN broj: 82/08, 69/17).


Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).


  1. Imena i prezimena svih pristupnika s programima rada objavljuju se na internetskim stranicama Veleučilišta. Na internetskim stranicama Veleučilišta objavljuju se i životopisi pristupnika.


Navedena natječajna dokumentacija dostavlja se obvezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom "natječaj za izbor dekana/ice Veleučilišta u Karlovcu - NE OTVARATI", u roku od 30 dana od dana objave natječaja. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave natječaja u Službenom listu Republike Hrvatske - „Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati u daljnjem postupku izbora. Osobe koje dostave nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj, ne smatraju se kandidatima za dekana.


Opis postupka izbora dekana propisan je čl. 95., 96., 97. i 98. Statuta Veleučilišta u Karlovcu koji je objavljen na web stranicama Veleučilišta: www.vuka.hr.


Svi pristupnici koji su podnijeli prijave, bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijave na natječaj.


Prijave s dokumentacijom predaju se preporučenom poštom, na adresu: Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac ili osobno u uredu dekana (urudžbeni zapisnik) Veleučilišta u Karlovcu, Karlovac, Trg J. J. Strossmayera 9, I. kat, soba 119.


Natječaj za dekana/icu objavit će se i u dnevnom tisku, na Internet stranicama i oglasnim pločama Veleučilišta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.Najnovije obavijesti