Novost

Natječaj za zapošljavanje

30.11.2021 08:47 Novosti

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

I. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje:

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Asistenta, znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: strojarstvo ili znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, za potrebe provedbe projekta “Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. KK.01.1.1.04.0092.

a) Opis poslova:

Asistent će tijekom provedbe projekta 100% radnog vremena biti angažiran oko organizacije i provedbe znanstveno istraživačkih aktivnosti. Asistent će sudjelovati u svim projektnim aktivnostima planiranja istraživanja, provedbe istraživačkih aktivnosti te aktivnosti diseminacije i komercijalizacije. Također, asistent će biti uključen u provedbu primijenjenih istraživanja i simulacija te diseminaciju rezultata istraživanja i transfer znanja i tehnologije.

b) Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do 20. prosinca 2022. godine, s punim radnim vremenom.

c) Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) ili uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Veleučilišta u Karlovcu, od 9. lipnja 2015.godine.

II. Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji

HZMO-a

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike strane državljane).

III.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj: 82/08 i 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

IV. Rok za prijavu: 8 (osam) dana od objave u „Narodnim novinama“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac.

S naznakom:

Za natječaj – Asistent – „naznaka projekta“

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.


Najnovije obavijesti