Novost

NATJEČAJ za zapošljavanje

15.04.2022 09:34 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

I. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje:

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Voditelj projekta za potrebe provedbe projekta “Modifikacija procesa zrenja sira i razvoj proizvoda na bazi sirutke - SIRENA“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. KK.01.1.1.04.0096.

  1. Opis poslova:

- Upravljanje i koordiniranje provedbom projekata
- Koordinacija postizanja rezultata projekta i provođenja aktivnosti temeljem utvrđenih

ključnih miljokaza projekta u suradnji
- Suradnja s projektnim partnerima i suradnicima, organizacija sastanaka, događanja,

seminara i putovanja
- Upravljanje trošenjem sredstava projekta s projektnog računa
- Priprema narativnih i financijskih izvještaja projekta za Ugovorno tijelo
- Upravljanje postupcima javne nabave, izrada i/illi savjetovanje u izradi dokumentacije

nabave, sudjelovanju u radu/savjetovanje odbora za ocjenjivanje ponuda, izrada ugovora
- Upravljanje ostalim administrativnim zadacima u projektima
- Priprema, organizacija i održavanje seminara i radionica
- Izrada brošura, promocijskih materijala, tekstova itd. nužnih u okviru vidljivosti projekta

b) Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do 20. prosinca 2022. godine, radi zamjene radnice na rodiljnom dopustu s punim radnim vremenom, uz probni rad od dva mjeseca.

c) Kandidati trebaju ispunjavati:

Minimalne zahtjeve za stručnim kvalifikacijama i vještinama:

- visoka ili viša stručna sprema

- formalno ili neformalno obrazovanje u području pripreme i/ili provedbe EU projekata

- izrazita sposobnost usmenog i pismenog izražavanja na hrvatskom i engleskom jeziku

- proaktivnost, komunikacijske vještine, samostalnost u obavljanju posla

- odlično poznavanje rada na računalu (programi Microsoft Word, Excel, Powerpoint i

Internet)

Opće radno iskustvo:

- najmanje 1 godina radnog iskustva

Specifično radno iskustvo:

- iskustvo u pripremi i/ili provedbi projekata koje je financirala EU

- prednost je iskustvo u radu na EU projektima kao voditelj/koordinator projekata

- prednost je iskustvo u radu kao konzultant/savjetnik

- prednost je iskustvo u radu u institucijama koje su korisnici EU sredstava ili dio operativne strukture fondova EU

- prednost je iskustvo u provedbi projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, program Konkurentnost i kohezija

II. Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome ili svjedodžbe

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

- dokazi o specifičnom radnom iskustvu


III.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj: 82/08 i 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

IV. Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

V. Kandidati koji su zadovoljili kriterije, bit će pozvani na testiranje iz područja upravljanja projektnim

ciklusom u provedbi EU financiranih projekata.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac.

S naznakom:

Za natječaj - Voditelj projekta - „naznaka projekta“

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.