Novost

NATJEČAJ za zapošljavanje

27.04.2022 09:01 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

I. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje:

1.  jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Asistent voditelja projekta, za potrebe provedbe projekta „Snaga vještina - unapređenje stručne prakse na stručnim studijima Veleučilišta u Karlovcu“,financiranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.1.1.04.0060.

a) Opis poslova:

Asistent voditelja projekta će se tijekom provedbe projekta 100% radnog vremena baviti provedbenim procedurama, izvještavanjem, komunikacijom s provedbenim tijelima, vidljivošću i organizacijskim aktivnostima prilikom izrade i provedbe programa. Sudjelovat će kao podrška stručnom timu u provedbi aktivnosti koje se odnose na revidiranje ishoda učenja i postupaka za vrednovanje stečenih ishoda. Sudjelovat će u organizaciji aktivnosti i pružati administrativnu potporu radu Ureda za karijerno savjetovanje i podršku studentima. Sudjelovat će u organizaciji konferencija, vodit će računa da su pravila vidljivosti zadovoljena u svim projektnim aktivnostima, koordinirat će aktivnosti izrade promotivnog materijala i objavljivati informacije o tijeku projekta.

b) Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do 08. ožujka 2023. godine, s punim radnim vremenom, uz probni rad od dva mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

- životopis            

- presliku domovnice

- presliku diplome

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike strane državljane)

 c) Kandidati trebaju ispunjavati:

 Minimalne zahtjeve za stručnim kvalifikacijama i vještinama:

- visoka/viša stručna sprema           

- 3 godine iskustva rada u provedbi projekata financiranih iz EU fondova  <s></s>

- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office paket, Open Office paket ili sl. )

- odlično znanje engleskog jezika u pismu i govoru

- dobre komunikacijske vještine

- sposobnost rada u timu        

 

2.   jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Voditelj projekta za potrebe provedbe projekta “Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica“, financiranog iz Europskog fonda za  regionalni razvoj, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.1.1.04.0092.

 a) Opis poslova:

Voditelj projekta će biti zadužen za administrativno vođenje (izvještavanje, prikupljanje i upravljanje dokumentacijom,  aktivnosti promidžbe i vidljivosti, komunikaciju s PT1 i PT2) i druge aktivnosti u dogovoru s projektnim timom.

b) Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do 20. listopada 2022. godine, s punim  radnim vremenom, uz probni rad od dva mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

- životopis            

- presliku domovnice

- presliku diplome

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

- dokaz o iskustvu rada na projektima

 c) Kandidati trebaju ispunjavati:

 Minimalne zahtjeve za stručnim kvalifikacijama i vještinama:

- visoka/viša stručna sprema 

- 2 godine iskustva rada u provedbi projekata financiranih iz EU fondova

-  dobre komunikacijske vještine

-  sposobnost rada u timu

-  poznavanje rada na računalu

-  aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 II.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti  spolova, NN broj: 82/08 i 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

IV. Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

V. Kandidati koji su zadovoljili minimalne kriterije, bit će pozvani na testiranje iz područja upravljanja

     projektnim ciklusom u provedbi EU financiranih projekata. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac

 S naznakom:

                Za natječaj:  - 1)  Asistent voditelja projekta, za potrebe provedbe projekta „Snaga vještina - unapređenje stručne prakse na stručnim studijima Veleučilišta u Karlovcu“

                                       - 2)  Voditelj projekta za potrebe provedbe projekta “Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica“

 O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen, u cijelosti ili djelomično.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.