Novost

NATJEČAJ za izbor člana Upravnog vijeća

17.06.2022 14:23 Natječaji

Temeljem čl. 102. Statuta Veleučilišta u Karlovcu Stručno vijeće, dana 17.06.2022. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor člana Upravnog vijeća

 

Raspisuju se izbori za člana Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu:

  • Kandidati za člana Upravnog vijeća (UV) prijavljuju se samostalno temeljem internog natječaja koji raspisuje Stručno vijeće (SV) Veleučilišta u Karlovcu. Pisane prijave se predaju u Dekanat. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na web stranici Veleučilišta.

  • Kandidat za člana UV može bit nastavnik zaposlen na Veleučilištu u punom radnom vremenu najmanje zadnjih 5 godina.

Na temelju pristiglih prijava, izborno povjerenstvo koje imenuje SV provjerava prijave i formira kandidacijsku listu. Izborno povjerenstvo ima tri člana, a imenuje ga SV od svojih članova.

Stručno vijeće bira člana UV tajnim glasovanjem.

Za člana UV je izabran onaj kandidat s liste kandidata koji dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova članova SV.

Ukoliko niti jedan od kandidata u prvom krugu na dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova članova SV, u drugom se krugu bira između dva kandidata koji su u prvome krugu dobili najveći broj glasova.

Ukoliko se prijavi samo jedan kandidat i on ne dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova članova SV, postupak izbora se ponavlja.

Ukoliko nakon prvog kruga zbog jednakog broja glasova ostane više od dva kandidata koji bi ušli u drugi krug, provodi se međuglasovanje među onim kandidatima koji imaju jednak broj glasova.

U drugom krugu glasovanja za člana UV izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova članova SV.

Ukoliko niti jedan kandidat u drugom krugu glasovanja ne dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova članova SV, u treći krug ulazi onaj kandidat koji je u drugom krugu dobio veći broj glasova. Ukoliko u drugom krugu glasovanja kandidati dobiju jednak broj glasova, oba ulaze u treći krug.

U trećem krugu glasovanja za člana UV izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova članova SV.

Ukoliko u trećem krugu glasovanja niti jedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova članova SV, član UV nije izabran i izborni postupak se ponavlja. U takvom slučaju SV će odrediti primjerene rokove za ponavljanje izbornog postupka.


Najnovije obavijesti