Novost

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Karlovcu

11.06.2021 11:07 Novosti

Klasa: 602-04/21-01/576

Ur.broj: 2133-61-01-21-01

Karlovac, 10.06.2021. godine

Temeljem čl. 94. Statuta Veleučilišta u Karlovcu u vezi s čl. 15. st. 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) i čl. 1.st.2. Pravilnika o postupku provedbe izbora za predstavnike u Studentskom zboru Veleučilišta u Karlovcu, dekanica dr.sc. Nina Popović, prof.v.š., donosi

O D L U K U

o raspisivanju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Karlovcu

I

Izbori za Studentski zbor Veleučilišta u Karlovcu održati će se u utorak 13.07.2021.godine.

II

Studentski izbori provode se po izbornim jedinicama koje čine studijski odjeli Veleučilišta u Karlovcu i to: Odjel sigurnosti i zaštite, Poslovni odjel, Odjel prehrambene tehnologije, Odjel strojarstva i Odjel lovstva i zaštite prirode.

III

Glasovanje za izbor studentskih predstavnika sukladno točki I ove Odluke obavlja se na biračkim mjestima koja određuje Izborno povjerenstvo uz prethodno pribavljenu suglasnost dekana.

Trajanje glasovanja ne može biti kraće od 12 sati, a određuje ga Izborno povjerenstvo uz prethodno pribavljenu suglasnost dekana

IV

Ostali uvjeti i postupak izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Karlovcu utvrđeni su Pravilnikom o postupku provedbe izbora za predstavnike u Studentskom zboru Veleučilišta u Karlovcu, koji je donijela Skupština Studentskog zbora Veleučilišta u Karlovcu na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2016. godine.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na svim oglasnim pločama Veleučilišta.

Dekanica:

Dr.sc. Nina Popović, prof.v.š.
Najnovije obavijesti