Opcije pristupačnosti Pristupačnost

TEMATSKA PODRUČJA

Hibridni događaj

Konferencija će biti organizirana kao hibridni događaj sa sljedećim opcijama:

- usmena/poster prezentacija uživo, na licu mjesta

- on-line usmena prezentacija u stvarnom vremenu

- unaprijed snimljeno usmeno izlaganje.


Tematska područja

Za 8. Međunarodno stručno- znanstveni skup "Zaštita na radu i zaštita zdravlja"

Predlažu se sljedeće okvirne teme:

1. Upravljanje rizicima u sigurnosti i osiguranje od rizika

2. Zaštita okoliša i održivi razvoj

3. Edukacija, osposobljavanje, obrazovanje i informiranje u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

4. Tehničko-tehnološki aspekti zaštite na radu

5. Opasne radne tvari

6. Nanotehnologija, nanomaterijali i utjecaj na ljudsko zdravlje

7. Zaštita od požara i vatrogastvo

8. Zaštita okoliša i upravljanje kvalitetom

9. Osobna zaštitna oprema

10. Ljudsko-računalne interakcije u proizvodnim sustavima

11. Promocija zdravlja i sigurnosti na radu

12. Vojska i policija u sustavu sigurnosti

13. Civilna zaštita, zaštita i spašavanje

14. Društveni aspekti sigurnosti

15. Ergonomija u sigurnosti

16. Zakonska regulativa i implementacija propisa EU

17. Ljudski čimbenik u održavanju, inspekciji i ispitivanju

18. Sigurnost automatizacije, robotski sustavi i sprječavanje nesreća

19. Socijalni dijalog

20. Stručnjak zaštite na radu

21. COVID-19: bolest modernog doba