Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prijava rada sa sažetkom

U Sažetku treba jezgrovito opisati cilj rada, kratko objasniti rezultate istraživanja i završiti kratkim zaključkom.

U Sažetku treba navesti:

- naslov rada

- ime(na) autora

- naziv ustanove-tvrtke koju predstavlja

- tekst sažetka (ne više od deset redaka)

- ključne riječi (najviše pet)

- adresa autora za korespodenciju

U okviru Sažetka nije dopušteno prikazivanje podataka tablicama, shemama ili slikama, te navođenje literaturnih izvora.

Jezik pisanja radova: engleski

Jezik izlaganja radova: engleski ili hrvatski

 

Predložak za izradu Sažetka dostupan Vam je na linku:

UPUTE_ZA_PISANJE_sazetka

Prijavu rada sa Sažetkom treba poslati najkasnije do 15. 05. 2022. godine na e-mail: zrzz@vuka.hr

Obavijest o prihvaćanju dobiti ćete do 19. 05. 2022. a rok za dostavljanje završnog rada je 15. 06. 2022. godine.

 

Obrazac za slanje zažetka: