Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Bilateralni sporazumi Veleučilišta:

Rb.

Naziv ustanove

Držva

Grad

Osoba/funkcija

Tel./e-mail

1.

Školski centar Novo Mesto

Slovenija

Novo Mesto

Direktor: Štefan David

+386 7 39 32 100

info@sc-nm.si

2.

FINI Novo Mesto

Slovenija

Novo Mesto

Dekan: prof. dr. Anton Jezernik

+386 73 93 21 82

fini-unm@guest.arnes.si

3.

Tehnički fakultet u Bihaću

Bosna i Hercegovina

Bihać

Dekan: doc. dr. Atif Hodžić

+387 37 226 271

+387 37 226 273

tfb@bih.net.ba

4.

Univerzitet u Bihaću

Bosna i Hercegovina

Bihać

Rektor: prof.dr. Refik Šahinović

+ 387 37 222 022

rektorat@unbi.ba

5.

Viša turistička škola u Portorožu

Slovenija

Portorož

Dekan: dr. Anton Gosar, red. prof.

+386 5 617 7000 dekanat @turistica.si info@turistica.si

6.

Školski centar Postojna

Slovenija

Postojna

Direktorica: Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.

+386 81 601 650

infoscpost@gmail.com

7.

PMF Novi Sad

Srbija

Novi Sad

Dekan: prof. dr Neda Mimica Dukić

+381 21 455 630

dekan@pmf.uns.ac.rs

8.

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Srbija

Novi Sad

Direktor: prof.dr.sc. Branko Savić

+381 21 4892 500

skola@vtsns.edu.rs

9.

Institut zaštite na radu Novi Sad

Srbija

Novi Sad

Direktor: Milorad Beronja

+381 21 421 700

institut@institut.co.rs

10.

Univerzitet u Zenici

Bosna i Hercegovina

Zenica

Rektor: prof.dr Sabahudin Ekinović

+387 32 444 420

rektorat@unze.ba

11.

Visoka turistička škola u Beogradu

Srbija

Beograd

Direktor: dr.Milan Skakun

+381 11 2698 222

info@visokaturisticka.edu.rs

12.

Univerzitet Litoral

Argentina

Santa Fe

+54 342 457 1110

informes@unl.edu.ar

13.

Fakultet za organizacijske studije Novo Mesto

Slovenija

Novo Mesto

Dekan: izr. prof. dr. Boris Bukovec

+386 59 074 164

info@fos.unm.si