Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

ODOBRENJE ZA RAD:
Stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Klasa: 602-07/18-01/179, Ur.br.: 332-04-01/10-18-02 od 14.11.2018. za program obrazovanja odraslih Suradnik na izradi i provedbi EU projekata na Veleučilištu u Karlovcu.

Rješenje o odobrenju izvođenja programa za obrazovanje odraslih, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-602-07/19-03/00024, Ur.br.: 533-05-19-0002 od 04.02.2019. za program Suradnik na izradi i provedbi EU projekata na Veleučilištu u Karlovcu.

TRAJANJE I UVJETI PROGRAMA:

Nastavna cjelina Nastavnih sati
Uvod u politike Europske unije i EU fondove 8
Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice 38
Priprema natječajne dokumentacije i prijave EU projekata 36
Upravljanje provedbom EU projekata 45
Zaštita na radu 5

Po završetku programa, polaznici pristupaju polaganju ispita. Nakon uspješno položenog ispita, Veleučilište polaznicima izdaje Uvjerenje o osposobljavanju za program: SURADNIK NA IZRADI I PROVEDBI EU PROJEKATA.

CIJENA: na upit

Za sve daljnje informacije zainteresirani se mogu obratiti putem telefona 047/ 843 568, ili e-maila : marijana.blazic@vuka.hr ili sandra.zavadlav@vuka.hr.
Izrada programa financirana je sredstvima ESF, u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., temeljem Ugovora o provedbi projekta ''Novim vještinama do zaposlenja'' kodni broj: UP.01.3.1.01.0092.