Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nositelj studija

Veleučilište u Karlovcu

Lokacija izvođenja

Ivana Meštrovića 10, 47000 Karlovac  

Trajanje studija

3 godine (6 semestara)

Bodovi

180 ECTS

Usmjerenja

Strojarske konstrukcije
Proizvodno strojarstvo

Cilj studijskog programa

Obrazovati prvostupnike (baccalareus) inženjere strojarstva koji primjenjuju temeljna inženjerska znanja iz područja strojarskih konstrukcija i proizvodnih tehnologija za samostalno izvršavanje zadataka u procesu konstruiranja i industrijskoj proizvodnji uz primjenu relevantnih znanstvenih i stručnih spoznaja, a u skladu s potrebama gospodarstva.

Stručni naziv

Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) inženjer/inženjerka strojarstva (bacc. ing. mech.)

Osoba za kontakt

     mr. sc. Marina Tevčić, v. pred., pročelnica Strojarskog odjela

    marina.tevcic@vuka.hr

     047/843-525/115


Studij se izvodi kao redoviti studij. U svakom semestru se održava 15 tjedana nastave.

Studenti biraju usmjerenje u 3. semestru studija.

 

   Nastavni plan redovitog studija

   Akademski kalendar

   Raspored


Znanje i razumijevanje

 • Znati povezati i upotrijebiti matematičke, računalne i tehničke alate, te metode i inženjerske principe  u postupcima analize i sinteze strojarskih komponenata, uređaja i sustava.
 • Usvajiti nove tehnologije i primjeniti stečena znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova u integriranom okružju strojarstva.
 • Primijeniti osnovna načela osiguranja i upravljanja kvalitetom.
 • Primijeniti osnovna sigurnosna i zakonska rješenja u inžinjerskom, društvenom i okolišnom kontekstu.
 • Razviti etički i moralni pristup radu.

Primjena znanja i analiza

 • Analizirati, osmisliti i predložiti različite pristupe, procedure i rezultate inžinjerskih problema iz prakse u analizi, projektiranju i razvoju komponenti, strojeva, uređaja i opreme, temeljene na modelu sustava, simulacijama, mjerenju relevantnih komponenti i važećim standardima uz izradu prateće dokumentacije.
 • Provoditi eksperimente i mjerenja u laboratoriju i stvarnim industrijskim sustavima.
 • Primijeniti stečena znanja pri projektiranju i konstruiranju jednostavnijih tehnoloških procesa u skladu s projektnim zahtjevima, relevantnim  normama i zakonima.
 • Primijeniti odgovarajuće programske alate za modeliranje, projektiranje, analizu i verifikaciju strojarskih sustava i njegovih komponenti.

Zaključivanje i rasuđivanje (samostalnost)

 • Interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja.
 • Kreirati algoritme za modeliranje i kreiranje sustava, te hardverske i softverske komponente integriranih strojarskih sustava uz poštivanje ograničenja koje nameću cijena, kvaliteta, sigurnost rada i utjecaj na okoliš.
 • Mjeriti, razumjeti i analizirati rezultate mjerenje u svrhu provedbe kontrole i kvalitete proizvoda.
 • Planirati i pratiti proizvodnju i projekte te optimizirati resurse.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 • Sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati stručne sadržaje.
 • Iznositi ideje i kvalitetno prezentirati rezultate rada iz područja mehatronike - usmeno, pismeno, simulacijom i modelima.
 • Razviti sposobnost korištenja komunikacijskih i informatičkih tehnologija.

Razvijene vještine učenja

 • Služiti se stranim jezikom u svakodnevnoj stručnoj komunikaciji i korištenju literarure.
 • Koristiti i prikazati primjenu naučenih tehnika, znanja i vještina, upotrebom suvremeni alata potrebnih u inženjerskom radu uz izradu izvješća i dokumentacije, te kroz upravljanje stručnim projektima.
 • Pridonijeti usavršavanju tehničkog, društvenog i poslovnog okruženja, sudjelovati u sustavu cjeloživotnog obrazovanja, te se osposobiti se za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija.
 • Koristiti računalne metode pri planiranju, projektiranju i realizaciji projekata.