Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Nositelj studija

Veleučilište u Karlovcu

Lokacija izvođenja

Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac  

Trajanje studija

3 godine (6 semestara)

Bodovi

180 ECTS

Cilj studijskog programa

Obrazovati prvostupnike ekonomije koji će steći znanja i vještine potrebne za razvijanje turističke ponude u svrhu podizanja konkurentnosti regije.

Stručni naziv

Prvostupnik/prvostupnica ekonomije (bacc. oec.)

Osoba za kontakt

   dr. sc. Silvija Vitner Marković, prof. struč. stud. u trajnom izboru, pročelnica Poslovnog odjela

    silvija.vitner@vuka.hr

     047/843-542


Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni. Nastava redovnog studija izvodi se tijekom 15 tjedana u semestru. Izvanredni studij izvodi se u ciklusima. U svakom semestru održava 8 jednotjednih ciklusa nastave prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Nastavni plan redovitog i izvanrednog studija je istovjetan, osim što se na izvanrednom studiju ne izvodi nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture. Iz stručnih predmeta održava se i terenska nastava.

 

   Nastavni plan redovitog studija

   Nastavni plan izvanrednog studija

   Akademski kalendar

   Raspored


Po završetku stručnog prijediplomskog studija „Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu“ student/ica bi trebao/la:

 1. Opisati temeljne zakonitosti ekonomije te prepoznati zakonitosti i procese koji vladaju u gospodarskom okruženju, (PTU01)
 2. Interpretirati temeljne pojmove vezane uz turizam i ugostiteljstvo te objasniti značajke turizma i ugostiteljstva, (PTU02)
 3. Definirati i opisati različite specifične oblike turizma, (PTU03)
 4. Pripremiti, interpretirati i primijeniti ključne pokazatelje poslovanja u turističkim i ugostiteljskim poslovnim sustavima, (PTU04)
 5. Razumjeti interne i eksterne računovodstvene izvještaje, (PTU05)
 6. Izraditi marketinški plan turističkog i ugostiteljskog poduzeća na temelju poznavanja okruženja i rezultata istraživanja tržišta, (PTU06)
 7. Stvoriti pretpostavke za podizanje konkurentnosti, što nalaže poznavanje potreba i želja kupaca, njihovu platežnu moć, trendove i navike, paralelno sa sustavnim proučavanjem konkurencije, (PTU07)
 8. Objasniti i interpretirati ulogu menadžmenta na razini procesnih funkcija, a povezano s različitim vrstama usluga koje se pružaju u turizmu i ugostiteljstvu, (PTU08)
 9. Primijeniti dostignutu razinu informacijskih tehnologija, kao resursnu osnovicu pripreme informacija za donošenje poslovnih odluka u turističkim i ugostiteljskim poduzećima, (PTU09)
 10. Implementirati opća teorijska znanja iz područja ekonomskih znanosti na specifičnosti djelatnosti turizma i ugostiteljstva, (PTU10)
 11. Komunicirati i primijeniti prezentacijske vještine na primjeren i kulturološki prihvatljiv način s dionicima u različitim turističkim destinacijama, (PTU11)
 12. Razvijati vlastite poduzetničke pothvate u turizmu i ugostiteljstvu koji se temelji na načelima održivosti, (PTU12)
 13. Primijeniti znanstvene spoznaje, suvremene spoznaje iz područja struke te primjerenu metodologiju prilikom istraživačkih procesa osobito prilikom istraživanja tržišta, (PTU13)
 14. Koristiti izvore znanja za potrebe prevođenja, odnosno usmene i pisane komunikacije na stranom jeziku u svakodnevnom životu i struci, (PTU14)
 15. Kreirati invenciju u turizmu i ugostiteljstvu te razumjeti pretpostavke za stvaranje inovacije, (PTU15)
 16. Primijeniti metodologiju projektiranja poduzetničkog pothvata u turizmu i ugostiteljstvu. (PTU16)

 

Studijski program Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu temelji se na poduzetničkom pristupu promišljanja i djelovanja u području ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Naglasak je na  poduzetničkim kompetencijama završenih studenata. Studijskim programom i Veleučilište u Karlovcu potiče poduzetničku klimu, kreativnost i poduzetnički duh mladih. Studijski program Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu vodi prema kreativnom i inovativnom radu te razvoju pojedinaca, grupa i zajednica u svrhu iskorištavanja potencijala samozapošljavanja, razvoja postojećih te pokretanja novih gospodarskih entiteta.