Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Nositelj studija

Veleučilište u Karlovcu

Lokacija izvođenja

Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac  

Trajanje studija

3 godine (6 semestara)

Bodovi

180 ECTS

Cilj studijskog programa

Obrazovati prvostupnike ekonomije koji će steći znanja i vještine potrebne za razvijanje turističke ponude u svrhu podizanja konkurentnosti regije.

Stručni naziv

Prvostupnik/prvostupnica ekonomije (bacc. oec.)

Osoba za kontakt

   dr. sc. Silvija Vitner Marković, prof. struč. stud. u trajnom izboru, pročelnica Poslovnog odjela

    silvija.vitner@vuka.hr

     047/843-542


Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni. Nastava redovnog studija izvodi se tijekom 15 tjedana u semestru. Izvanredni studij izvodi se u ciklusima. U svakom semestru održava 8 jednotjednih ciklusa nastave prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Nastavni plan redovitog i izvanrednog studija je istovjetan, osim što se na izvanrednom studiju ne izvodi nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture. Iz stručnih predmeta održava se i terenska nastava.

 

   Nastavni plan redovitog studija

   Nastavni plan izvanrednog studija

   Akademski kalendar

   Raspored


 1. Prepoznati temeljne zakonitosti ekonomije te analizirati zakonitosti i procese koji vladaju u gospodarskom okruženju,
 2. Interpretirati temeljne pojmove vezane uz turizam i ugostiteljstvo te razlikovati značajke turizma i ugostiteljstva,
 3. Interpretirati i razlikovati specifične oblike turizma,
 4. Analizirati i primijeniti ključne pokazatelje poslovanja u turističkim i ugostiteljskim poslovnim sustavima,
 5. Razumjeti evidentiranje poslovnih promjena te strukturu i sadržaj temeljnih financijskih izvještaja,
 6. Izraditi marketinški plan turističkog i ugostiteljskog poduzeća na temelju poznavanja okruženja i rezultata istraživanja tržišta,
 7. Okarakterizirati pretpostavke za upravljanje konkurentnošću poslovnog sustava u turizmu i ugostiteljstvu,
 8. Kritički prosuđivati funkcije menadžmenta na razini procesa poslovnih sustava u turizmu i ugostiteljstvu,
 9. Primijeniti dostignutu razinu informacijskih tehnologija, kao resursnu osnovicu pripreme informacija za donošenje poslovnih odluka u turističkim i ugostiteljskim poduzećima,
 10. Primijeniti opća teorijska znanja iz područja ekonomskih znanosti na specifičnosti djelatnosti turizma i ugostiteljstva,
 11. Razvijati vlastite poduzetničke ideje u turizmu i ugostiteljstvu koje se u suvremenim uvjetima moraju temeljiti na načelima održivosti te razlikovati izvore njihova financiranja,
 12. Primijeniti znanstvene te suvremene spoznaje iz područja struke i primjerenu metodologiju prilikom istraživačkih procesa, osobito prilikom istraživanja tržišta,
 13. Koristiti izvore znanja za potrebe prevođenja, odnosno usmene i pisane komunikacije na stranom jeziku u struci.