Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nositelj studija

Veleučilište u Karlovcu

Lokacija izvođenja

Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac  

Trajanje studija

3 godine (6 semestara)

Bodovi

180 ECTS

Cilj studijskog programa

Obrazovati inženjere u području lovstva i zaštite prirode te ojačati kapacitete povezanih dionika (u šumarstvu i upravljanju vodama, upravljanju ekološkom mrežom, organizacijama civilnog društva itd.)

Stručni naziv

prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka lovstva i zaštite prirode (bacc. ing. agr.)

Osoba za kontakt

     dr. sc. Tomislav Dumić, v. pred., pročelnik Odjela lovstva i zaštite prirode

    tomislav.dumic@vuka.hr

     047/843-520


Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni. Nastava redovnog studija izvodi se tijekom 15 tjedana u semestru. Izvanredni studij izvodi se u ciklusima. U svakom semestru održava se 5 jednotjednih ciklusa nastave prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Nastavni plan redovitog i izvanrednog studija je istovjetan, osim što se na izvanrednom studiju ne izvodi nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture. Iz stručnih predmeta održava se i terenska nastava.

 

   Nastavni plan redovitog studija

   Nastavni plan izvanrednog studija

   Akademski kalendar

   Raspored


 • definirati i objasniti temeljna načela i pojmove iz područja opće biologije, opće ekologije i zooekologije, kemije (opće i organske), biokemije, tloznanstva, matematike, statistike, geobotanike, anatomije i fiziologije i primijenjene zoologije
 • primijeniti i povezati znanja iz područja opće biologije, opće ekologije i zooekologije, kemije (opće i organske), biokemije, tloznanstva, matematike, statistike, geobotanike, anatomije i fiziologije, primijenjene zoologije i primjene računala u lovstvu, zaštiti prirode i zaštiti okoliša
 • definirati i objasniti temeljna načela održivog gospodarenja šumskim ekosustavima (gospodarskim šumama i šumama posebne namjene)
 • objasniti funkcioniranje agroekosustava i primijeniti agrotehničke mjere u upravljanju kvalitetom staništa i proizvodnji hrane za divljač
 • definirati i objasniti temeljna načela lovnog gospodarenja
 • primijeniti praktična znanja potrebna za održivo gospodarenje krupnom i sitnom divljači u lovištima te uzgoj divljači u uzgajalištima, manipulaciju i monitoring
 • primijeniti praktična znanja u uređivanju i administrativnom vođenju lovišta
 • definirati i objasniti temeljna načela zaštite prirode, odnosno konzervacijske biologije
 • primjeniti etička načela i vrijednosne sustave u zaštiti prirode
 • primjeniti praktična znanja u očuvanju i upravljanju ekosustavima
 • objasniti kategorije, postupak proglašavanja i način upravljanja zaštićenim područjima u RH
 • primijeniti različite upravljačke opcije u zaštiti prirode
 • objasniti koncept zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te primijeniti znanja u izradi strateških planova
 • primijeniti hrvatske i međunarodne propise u lovstvu, zašiti prirode i okoliša
 • definirati odgovorni turizam i sudjelovati u organizaciji takvih oblika turizma u zaštićenim područjima i lovištima
 • primijeniti znanja iz poslovne komunikacije na hrvatskom i stranom jeziku

 

Od 2024./2025. akademske godine na prijediplomskom stručnom studiju Lovstvo i zaštita prirode izvodit će se novi - revidirani studijski program koji je usklađen s promjenama u vanjskom okruženju, uključujući potrebe tržišta rada, promjenama strategija na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a uvažavajući najnovije trendove i dostignuća na području struke koju predstavlja.

Popis kolegija po semestrima prikazan je pod Nastavnim planom i programom.